1850. ἐξουσιάζω (exousiazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1850. ἐξουσιάζω (exousiazó) — 4 Occurrences

Luke 22:25 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται
NAS: them; and those who have authority over them are called
KJV: and they that exercise authority upon them
INT: and those exercising authority over them benefactors

1 Corinthians 6:12 V-FIP-1S
GRK: οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος
NAS: are lawful for me, but I will not be mastered by anything.
KJV: not be brought under the power of
INT: not I will be mastered by any

1 Corinthians 7:4 V-PIA-3S
GRK: σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ὁ
NAS: The wife does not have authority over
KJV: hath not power of her own body,
INT: body not has authority over but the

1 Corinthians 7:4 V-PIA-3S
GRK: σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ἡ
NAS: does not have authority over her own
KJV: hath not power of his own body,
INT: body not has authority over but the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page