1562. ἐκδύω (ekduó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1562. ἐκδύω (ekduó) — 6 Occurrences

Matthew 27:28 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν χλαμύδα
NAS: They stripped Him and put a scarlet
KJV: And they stripped him,
INT: and having stripped him a robe

Matthew 27:31 V-AIA-3P
GRK: ἐνέπαιξαν αὐτῷ ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν
NAS: they had mocked Him, they took the [scarlet] robe
KJV: they took the robe off from him, and
INT: they had mocked him they took off him the

Mark 15:20 V-AIA-3P
GRK: ἐνέπαιξαν αὐτῷ ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν
NAS: they had mocked Him, they took the purple robe
KJV: him, they took off the purple
INT: they had mocked him they took off him the

Luke 10:30 V-APA-NMP
GRK: οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ
NAS: robbers, and they stripped him and beat
KJV: him of his raiment, and
INT: who both having stripped him and

2 Corinthians 5:3 V-APM-NMP
GRK: γε καὶ ἐκδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ
INT: besides also having been clothed not naked

2 Corinthians 5:4 V-ANM
GRK: οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι ἀλλ' ἐπενδύσασθαι
NAS: we do not want to be unclothed but to be clothed,
KJV: we would be unclothed, but
INT: not we do wish to be unclothed but to be clothed upon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page