1476. ἑδραῖος (hedraios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1476. ἑδραῖος (hedraios) — 3 Occurrences

1 Corinthians 7:37 Adj-NMS
GRK: καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος μὴ ἔχων
NAS: stands firm in his heart,
KJV: that standeth stedfast in
INT: heart of him firm not having

1 Corinthians 15:58 Adj-NMP
GRK: μου ἀγαπητοί ἑδραῖοι γίνεσθε ἀμετακίνητοι
NAS: brethren, be steadfast, immovable,
KJV: be ye stedfast, unmoveable,
INT: of me beloved firm be immovable

Colossians 1:23 Adj-NMP
GRK: τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ
NAS: firmly established and steadfast, and not moved away
KJV: grounded and settled, and [be] not
INT: established and firm and not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page