1159. δαπανάω (dapanaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1159. δαπανάω (dapanaó) — 5 Occurrences

Mark 5:26 V-APA-NFS
GRK: ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρ'
NAS: physicians, and had spent all
KJV: physicians, and had spent all that she
INT: physicians and having spent the of

Luke 15:14 V-APA-GMS
GRK: δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ
NAS: Now when he had spent everything,
KJV: And when he had spent all, there arose
INT: Having spent but he

Acts 21:24 V-AMA-2S
GRK: αὐτοῖς καὶ δαπάνησον ἐπ' αὐτοῖς
NAS: yourself along with them, and pay their expenses so
KJV: them, and be at charges with them,
INT: them and be at expense for them

2 Corinthians 12:15 V-FIA-1S
GRK: δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηθήσομαι
NAS: I will most gladly spend and be expended
KJV: I will very gladly spend and be spent
INT: moreover most gladly will spend and will be utterly spent

James 4:3 V-ASA-2P
GRK: ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε
NAS: so that you may spend [it] on your pleasures.
KJV: that ye may consume [it] upon
INT: pleasures of you you might spend [it]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page