ποσὶν
Englishman's Concordance
ποσὶν (posin) — 5 Occurrences

Matthew 7:6 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ
NAS: they will trample them under their feet, and turn
KJV: under their feet, and turn again
INT: with the feet of them and

John 20:12 N-DMP
GRK: πρὸς τοῖς ποσίν ὅπου ἔκειτο
NAS: and one at the feet, where
KJV: the other at the feet, where the body
INT: at the feet where was laid

Acts 14:8 N-DMP
GRK: Λύστροις τοῖς ποσὶν ἐκάθητο χωλὸς
NAS: had no strength in his feet, lame
KJV: impotent in his feet, being
INT: Lystra in the feet sat lame

1 Corinthians 12:21 N-DMP
GRK: κεφαλὴ τοῖς ποσίν Χρείαν ὑμῶν
NAS: again the head to the feet, I have no
KJV: again the head to the feet, I have no
INT: head to the feet Need of you

Hebrews 12:13 N-DMP
GRK: ποιεῖτε τοῖς ποσὶν ὑμῶν ἵνα
NAS: paths for your feet, so
KJV: for your feet, lest that
INT: make for the feet of you that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page