πνευματικὰ
Englishman's Concordance
πνευματικὰ (pneumatika) — 4 Occurrences

1 Corinthians 2:13 Adj-ANP
GRK: πνεύματος πνευματικοῖς πνευματικὰ συνκρίνοντες
NAS: spiritual [thoughts] with spiritual [words].
KJV: spiritual things with spiritual.
INT: of [the] Spirit by spiritual [means] spiritual things communicating

1 Corinthians 9:11 Adj-ANP
GRK: ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν μέγα
NAS: we sowed spiritual things in you, is it too much
KJV: unto you spiritual things, [is it] a great thing
INT: to you spiritual things did sow [is it] a great thing

1 Corinthians 14:1 Adj-ANP
GRK: δὲ τὰ πνευματικά μᾶλλον δὲ
NAS: desire earnestly spiritual [gifts], but especially
KJV: desire spiritual [gifts], but
INT: moreover spiritual gifts especially moreover

Ephesians 6:12 Adj-ANP
GRK: πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας
NAS: against the spiritual [forces] of wickedness
KJV: world, against spiritual wickedness in
INT: against the spiritual [powers] of evil

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page