μεμαρτύρηκεν
Englishman's Concordance
μεμαρτύρηκεν (memartyrēken) — 5 Occurrences

John 5:33 V-RIA-3S
GRK: Ἰωάννην καὶ μεμαρτύρηκεν τῇ ἀληθείᾳ
NAS: to John, and he has testified to the truth.
KJV: and he bare witness unto the truth.
INT: John and he has borne witness to the truth

John 5:37 V-RIA-3S
GRK: πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ
NAS: who sent Me, He has testified of Me. You have neither
KJV: me, hath borne witness of
INT: [the] Father himself has borne witness concerning me

John 19:35 V-RIA-3S
GRK: ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν καὶ ἀληθινὴ
NAS: And he who has seen has testified, and his testimony is true;
KJV: he that saw [it] bare record, and
INT: he who has seen has borne witness and true

1 John 5:9 V-RIA-3S
GRK: θεοῦ ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ τοῦ
NAS: is this, that He has testified concerning
KJV: of God which he hath testified of his
INT: of God which he has testified concerning the

1 John 5:10 V-RIA-3S
GRK: μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ θεὸς
NAS: that God has given concerning
KJV: that God gave of his
INT: testimony which has testified God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3140
76 Occurrences


ἐμαρτυρήσαμεν — 1 Occ.
ἐμαρτύρησάν — 1 Occ.
ἐμαρτύρησεν — 5 Occ.
ἐμαρτυρήθη — 1 Occ.
ἐμαρτυρήθησαν — 1 Occ.
Ἐμαρτύρει — 1 Occ.
ἐμαρτυρεῖτο — 1 Occ.
ἐμαρτύρουν — 1 Occ.
μαρτυρῆσαι — 2 Occ.
μαρτυρήσαντος — 1 Occ.
μαρτυρήσας — 1 Occ.
μαρτυρήσῃ — 3 Occ.
μαρτυρήσει — 1 Occ.
μαρτυρήσω — 1 Occ.
μαρτύρησον — 1 Occ.
μαρτυρηθέντες — 1 Occ.
μαρτυρεῖ — 8 Occ.
μαρτυρεῖν — 1 Occ.
μαρτυρεῖς — 1 Occ.
μαρτυρεῖται — 1 Occ.
μαρτυρεῖτε — 3 Occ.
μαρτυρῶ — 8 Occ.
μαρτυρῶν — 4 Occ.
μαρτυροῦμεν — 4 Occ.
μαρτυρουμένη — 2 Occ.
μαρτυρούμενός — 3 Occ.
μαρτυρουμένους — 1 Occ.
μαρτυροῦν — 1 Occ.
μαρτυροῦντες — 1 Occ.
μαρτυροῦντι — 1 Occ.
μαρτυρούντων — 1 Occ.
μαρτυροῦντος — 1 Occ.
μαρτυροῦσαι — 1 Occ.
μαρτυρούσης — 1 Occ.
μαρτυροῦσιν — 1 Occ.
μεμαρτύρηκα — 1 Occ.
μεμαρτύρηκας — 1 Occ.
μεμαρτύρηκεν — 5 Occ.
μεμαρτύρηται — 2 Occ.
Additional Entries
μαρτυροῦν — 1 Occ.
μαρτυροῦντες — 1 Occ.
μαρτυροῦντι — 1 Occ.
μαρτυρούντων — 1 Occ.
μαρτυροῦντος — 1 Occ.
μαρτυροῦσαι — 1 Occ.
μαρτυρούσης — 1 Occ.
μαρτυροῦσιν — 1 Occ.
μεμαρτύρηκα — 1 Occ.
μεμαρτύρηκας — 1 Occ.
μεμαρτύρηται — 2 Occ.
μαρτυρία — 15 Occ.
μαρτυρίαι — 1 Occ.
μαρτυρίαν — 19 Occ.
μαρτυρίας — 2 Occ.
μαρτύριον — 17 Occ.
μαρτυρίου — 2 Occ.
μαρτύρομαι — 3 Occ.
μαρτυρόμενοι — 1 Occ.
μαρτυρόμενος — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page