ἰαμάτων
Englishman's Concordance
ἰαμάτων (iamatōn) — 3 Occurrences

1 Corinthians 12:9 N-GNP
GRK: δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ
NAS: gifts of healing by the one
KJV: the gifts of healing by
INT: moreover gifts of healing in the

1 Corinthians 12:28 N-GNP
GRK: ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων ἀντιλήμψεις κυβερνήσεις
NAS: gifts of healings, helps,
KJV: gifts of healings, helps,
INT: then gifts of healing helping administrating

1 Corinthians 12:30 N-GNP
GRK: χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων μὴ πάντες
NAS: gifts of healings, do they? All
KJV: all the gifts of healing? do all speak
INT: gifts have of healings not all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page