θώρακας
Englishman's Concordance
θώρακας (thōrakas) — 3 Occurrences

Revelation 9:9 N-AMP
GRK: καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας
NAS: They had breastplates like
KJV: they had breastplates, as it were
INT: and they had breastplates as breastplates

Revelation 9:9 N-AMP
GRK: θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς καὶ
NAS: like breastplates of iron;
KJV: as it were breastplates of iron;
INT: breastplates as breastplates iron and

Revelation 9:17 N-AMP
GRK: αὐτῶν ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ
NAS: on them: [the riders] had breastplates [the color] of fire
KJV: them, having breastplates of fire, and
INT: them having breastplates fiery and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page