εὐαγγελιζόμενοι
Englishman's Concordance
εὐαγγελιζόμενοι (euangelizomenoi) — 7 Occurrences

Luke 9:6 V-PPM-NMP
GRK: τὰς κώμας εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες
NAS: the villages, preaching the gospel and healing
KJV: the towns, preaching the gospel, and
INT: the villages proclaiming the gospel and healing

Acts 5:42 V-PPM-NMP
GRK: διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι τὸν χριστὸν
NAS: on teaching and preaching Jesus
KJV: to teach and preach Jesus Christ.
INT: teaching and proclaiming the gospel Christ

Acts 8:4 V-PPM-NMP
GRK: διασπαρέντες διῆλθον εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον
NAS: went about preaching the word.
KJV: went every where preaching the word.
INT: had been scattered passed through proclaiming the gospel the word

Acts 11:20 V-PPM-NMP
GRK: τοὺς Ἑλληνιστάς εὐαγγελιζόμενοι τὸν κύριον
NAS: also, preaching the Lord
KJV: the Grecians, preaching the Lord
INT: the Hellenists proclaiming the gospel [of] the Lord

Acts 14:7 V-PPM-NMP
GRK: κἀκεῖ εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν
NAS: and there they continued to preach the gospel.
INT: and there preaching the gospel they were

Acts 14:15 V-PPM-NMP
GRK: ὑμῖν ἄνθρωποι εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ
NAS: of the same nature as you, and preach the gospel to you that you should turn
KJV: with you, and preach unto you
INT: with you men proclaiming the gospel to you from

Acts 15:35 V-PPM-NMP
GRK: διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ
NAS: teaching and preaching with many
KJV: and preaching the word
INT: teaching and proclaiming the glad tidings with also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2097
54 Occurrences


εὐαγγελίσαι — 1 Occ.
εὐαγγελισαμένων — 1 Occ.
εὐαγγελισάμενοί — 1 Occ.
εὐαγγελισαμένου — 1 Occ.
εὐαγγελίσασθαί — 7 Occ.
εὐαγγελίσωμαι — 1 Occ.
εὐαγγελισθὲν — 2 Occ.
εὐαγγελισθέντες — 1 Occ.
εὐαγγελίζηται — 1 Occ.
εὐαγγελίζεσθαι — 2 Occ.
εὐαγγελίζεται — 3 Occ.
εὐαγγελίζωμαι — 2 Occ.
εὐαγγελίζομαι — 1 Occ.
εὐαγγελιζομένῳ — 1 Occ.
εὐαγγελιζομένων — 1 Occ.
εὐαγγελιζόμενοι — 7 Occ.
εὐαγγελιζόμενος — 3 Occ.
εὐαγγελιζομένου — 1 Occ.
εὐαγγελιζόμεθα — 1 Occ.
εὐαγγελίζονται — 2 Occ.
εὐηγγελισάμην — 4 Occ.
εὐηγγελισάμεθα — 1 Occ.
εὐηγγελίσατο — 2 Occ.
εὐηγγέλισεν — 1 Occ.
εὐηγγελισμένοι — 1 Occ.
εὐηγγελίσθη — 1 Occ.
εὐηγγελίζετο — 3 Occ.
εὐηγγελίζοντο — 1 Occ.
Additional Entries
εὐαγγελίσωμαι — 1 Occ.
εὐαγγελισθὲν — 2 Occ.
εὐαγγελισθέντες — 1 Occ.
εὐαγγελίζηται — 1 Occ.
εὐαγγελίζεσθαι — 2 Occ.
εὐαγγελίζεται — 3 Occ.
εὐαγγελίζωμαι — 2 Occ.
εὐαγγελίζομαι — 1 Occ.
εὐαγγελιζομένῳ — 1 Occ.
εὐαγγελιζομένων — 1 Occ.
εὐαγγελιζόμενος — 3 Occ.
εὐαγγελιζομένου — 1 Occ.
εὐαγγελιζόμεθα — 1 Occ.
εὐαγγελίζονται — 2 Occ.
εὐηγγελισάμην — 4 Occ.
εὐηγγελισάμεθα — 1 Occ.
εὐηγγελίσατο — 2 Occ.
εὐηγγέλισεν — 1 Occ.
εὐηγγελισμένοι — 1 Occ.
εὐηγγελίσθη — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page