ἐπιλαμβάνεται
Englishman's Concordance
ἐπιλαμβάνεται (epilambanetai) — 2 Occurrences

Hebrews 2:16 V-PIM/P-3S
GRK: που ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται ἀλλὰ σπέρματος
NAS: For assuredly He does not give help
KJV: not on [him the nature of] angels;
INT: somewhere of angels he helps but of [the] seed

Hebrews 2:16 V-PIM/P-3S
GRK: σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται
NAS: He does not give help to angels,
KJV: but he took on [him] the seed
INT: of [the] seed of Abraham he helps

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page