ἐπιλανθάνεσθε
Englishman's Concordance
ἐπιλανθάνεσθε (epilanthanesthe) — 2 Occurrences

Hebrews 13:2 V-PMM/P-2P
GRK: φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε διὰ ταύτης
NAS: Do not neglect to show hospitality to strangers,
KJV: not forgetful to entertain strangers:
INT: of hospitality not be forgetful thereby this

Hebrews 13:16 V-PMM/P-2P
GRK: κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε τοιαύταις γὰρ
NAS: And do not neglect doing good
KJV: and to communicate forget not: for
INT: of sharing not be forgetful with such indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page