ἐμέρισεν
Englishman's Concordance
ἐμέρισεν (emerisen) — 5 Occurrences

Mark 6:41 V-AIA-3S
GRK: δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν
NAS: to set before them; and He divided up the two
KJV: fishes divided he among them all.
INT: two fish he divided among all

Romans 12:3 V-AIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως
NAS: as God has allotted to each
KJV: God hath dealt to every man
INT: God divided a measure of faith

1 Corinthians 7:17 V-AIA-3S
GRK: ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν ὁ κύριος
NAS: as the Lord has assigned to each
KJV: God hath distributed to every man,
INT: to each as divided the Lord

2 Corinthians 10:13 V-AIA-3S
GRK: κανόνος οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ
NAS: God apportioned to us as a measure,
KJV: God hath distributed to us,
INT: area which divided to us the

Hebrews 7:2 V-AIA-3S
GRK: ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν Ἀβραάμ πρῶτον
NAS: Abraham apportioned a tenth part
KJV: also Abraham gave a tenth part of
INT: of all divided Abraham first

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page