ἀναβλέψας
Englishman's Concordance
ἀναβλέψας (anablepsas) — 7 Occurrences

Matthew 14:19 V-APA-NMS
GRK: δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν
NAS: fish, and looking up toward
KJV: fishes, and looking up to
INT: two fish having looked up to

Mark 6:41 V-APA-NMS
GRK: δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν
NAS: fish, and looking up toward
KJV: fishes, he looked up to
INT: two fish having looked up to the

Mark 7:34 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν
NAS: and looking up to heaven
KJV: And looking up to heaven,
INT: and having looked up to

Mark 8:24 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν Βλέπω
NAS: And he looked up and said, I see
KJV: And he looked up, and said,
INT: And having looked up he said I see

Luke 9:16 V-APA-NMS
GRK: δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν
NAS: fish, and looking up to heaven,
KJV: fishes, and looking up to
INT: two fish having looked up to the

Luke 19:5 V-APA-NMS
GRK: τὸν τόπον ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς
NAS: to the place, He looked up and said
KJV: the place, he looked up, and saw
INT: the place having looked up Jesus

Luke 21:1 V-APA-NMS
GRK: Ἀναβλέψας δὲ εἶδεν
NAS: And He looked up and saw the rich
KJV: And he looked up, and saw the rich men
INT: having looked up moreover he saw

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page