ἀμίαντος
Englishman's Concordance
ἀμίαντος (amiantos) — 3 Occurrences

Hebrews 7:26 Adj-NMS
GRK: ὅσιος ἄκακος ἀμίαντος κεχωρισμένος ἀπὸ
NAS: innocent, undefiled, separated
KJV: harmless, undefiled, separate
INT: holy innocent undefiled separated from

Hebrews 13:4 Adj-NFS
GRK: ἡ κοίτη ἀμίαντος πόρνους γὰρ
NAS: and the [marriage] bed [is to be] undefiled; for fornicators
KJV: the bed undefiled: but
INT: the bed [be] undefiled the sexually immoral however

James 1:27 Adj-NFS
GRK: καθαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ
NAS: Pure and undefiled religion
KJV: religion and undefiled before God
INT: pure and undefiled before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page