Числа 7
Bulgarian
1И когато Моисей свърши поставянето на скинията и помаза и освети я с всичките й принадлежности, и олтара с всичките му прибори, и ги помаза и ги освети, 2тогава Израилевите първенци, началниците на бащините им домове, които бяха първенци на племената и поставени главни надзиратели при преброяването, донесоха принос; 3и представиха приносите си пред Господа, шест покрити коли и дванадесет вола, по една кола от двама първенци, и по един вол от всекиго, и представиха ги пред скинията. 4Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: 5Приеми тия неща от тях, и нека служат за вършенето работата на шатъра за срещане; и дай ги на левитите, на всекиго според работата му. 6И тъй, Моисей взе колите и воловете и ги даде на левитите; 7двете коли и четирите вола даде на гирсонците, според работата им; 8и четирите коли и осемте вола даде на мерарийските синове, според работата им, под надзора на Итамара, син на свещеника Аарона. 9А на каатците не даде; защото тяхната работа в светилището беше да носят на рамена.

10И в деня, когато олтарът биде помазан, първенците принесоха за освещаването му; и първенците принесоха приносите си пред олтара. 11И Господ рече на Моисея: Нека принасят приносите си за освещаването на олтара по един първенец на ден.

12И тоя, който принесе приноса си на първия ден, беше Наасон, Аминадавовият син, от Юдовото племе; 13и приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли]; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебния принос; 14един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян; 15един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 16един козел в принос за грях; 17и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Наасона, Аминадавовият син.

18На втория ден принесе Натанаил, Суаровият син, първенецът на Исахаровото [племе]; 19и за приноса си принесе едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли]; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 20един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян; 21един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 22един козел в принос за грях; 23и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Натанаила, Суаровият син.

24На третия ден [принесе] първенецът на завулонците, Елиав, Хелоновият син. 25Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли]; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 26един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян; 27един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 28един козел в принос за грях; 29и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиава, Хелоновият син.

30На четвъртия ден [принесе] Елисур, Седиуровият син, първенецът на рувимците. 31Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли]; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 32един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян; 33един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 34един козел в принос за грях; 35и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисура, Седиуровият син.

36На петия ден [принесе] първенецът на симеонците, Селумиил, Сурисадаевият син. 37Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли]; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено; с дървено масло, за хлебен принос 38един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян; 39един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 40един козел в принос за грях; 41и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Селумиила, Сурисадаевият син.

42На шестия ден [принесе] първенецът на гадците, Елиасаф, Деуиловият син. 43Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли]; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 44един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян; 45един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 46един козел в принос за грях; 47и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиасафа, Деуиловият син.

48На седмия ден [принесе] първенецът на ефремците, Елисама, Амиудовият син. 49Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли]; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 50един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян; 51един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 52един козел в принос за грях; 53и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисама, Амиудовият син.

54На осмия ден [принесе] първенецът на манасийците, Гамалиил, Федасуровият син. 55Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли]; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 56един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян; 57един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 58един козел в принос за грях; 59и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Гамалиила, Федасуровият син.

60На деветия ден [принесе] първенецът на вениаминците, Авидан, Гедеониевият син. 61Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли]; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 62един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян; 63един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 64един козел в принос за грях; 65и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Авидана, Гедеониевият син.

66На десетия ден [принесе] първенецът на данците, Ахиезер, Амисадаевият син. 67Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли]; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 68един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян; 69един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 70един козел в принос за грях; 71и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахиезера, Амисадаевият син.

72На единадесетия ден [принесе] първенецът на асирците, Фагеил, Охрановият син. 73Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли]; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 74един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян; 75един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 76един козел в принос за грях; 77и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Фагеила, Охрановият син.

78На дванадесетия ден [принесе] първенецът на нефталимците, Ахирей, Енановият син. 79Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет [сикли]; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос; 80един златен темянник от десет [сикли], пълен с темян; 81един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне; 82един козел в принос за грях; 83и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахирея, Енановият син.

84Тия бяха приносите от Израилевите първенци за освещаването на олтара в деня, когато биде помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена и дванадесет златни темянника; 85всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет [сикли], и всеки леген седемдесет [сикли]; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин [сикли], според сикъла на светилището; 86дванадесет златни темянника пълни с темян; (всеки темянник беше от десет [сикли], според сикъла на светилището; всичкото злато на темянниците беше сто и двадесет [сикли]); 87всичкият добитък за всеизгаряне беше дванадесет юнеца, дванадесет овена, дванадесет едногодишни агнета, заедно с хлебния им принос, и дванадесет козела в принос за грях; 88и всичкият добитък за примирителна жертва беше двадесет и четири юнеца, шестдесет овена, шестдесет козела и шестдесет едногодишни агнета. Така стана освещаването на олтара, след като биде помазан.

89И когато влезе Моисей в шатъра за срещане, за да говори с [Бога], тогава чу гласа; който му говореше отгоре на умилостивилището, което беше върху ковчега [за плочите] на свидетелството между двата херувима; и говореше му.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Numbers 6
Top of Page
Top of Page