2 Летописи 33
Bulgarian
1Манасия бе двадесет години на възраст когато се възцари и царува петдесет и пет години в Ерусалим. 2Той върши зло пред Господа, според мерзостите на народите, които Господ изпъди пред израилтяните. 3Устрои изново високите места, които баща му Езекия беше съборил, издигна жертвеници на ваалимите и направи ашери, и се кланяше на цялото небесно множество и им служеше. 4Тоже издигна жертвеници в Господния дом, за който Господ беше казал: В Ерусалим ще бъде името Ми до века. 5Издигна жертвеници и на цялото небесно множество вътре в двата двора на Господния дом. 6И преведе чадата си през огъня в долината на Еномовия син, още упражняваше предвещания и употребяваше гадания, упражняваше омайвания, и си служеше със запитвачи на зли духове и с врачове; той извърши много зло пред Господа та Го разгневи. 7И ваяния идол, образа, който направи, постави в Божия дом, за който Бог каза на Давида и на сина му Соломона: В тоя дом, и в Ерусалим, който избрах от всичките Израилеви племена, ще настаня името Си до века; 8нито ще местя вече ногата на Израиля от земята, която определих за бащите ви, само ако внимават да вършат всичко, що им заповядах, целия закон и повеленията и съдбите [дадени] чрез Моисея. 9Но Манасия подмами Юда и ерусалимските жители да вършат по-лошо от народите, които Господ изтреби пред израилтяните.

10Тогава Господ говори на Манасия и на людете му; но те не послушаха. 11Затова Господ доведе против тях военачалниците на асирийския цар, та хванаха Манасия, и, като [го туриха] в окови и вързаха го с вериги, заведоха го във Вавилон. 12А когато беше в бедствие, помоли се на Господа своя Бог, и смири се много пред Бога на бащите си. 13И когато му се помоли, [Бог] даде внимание на него, и послуша молбата му, та го доведе пак в Ерусалим, на царството му. Тогава Манасия позна, че Господ- Той е Бог.

14А след това той съгради една външна стена на Давидовия град, на запад от Гион, в долината, дори до входа на рибната порта, и прекара я около Офил, та я издигна много високо; и постави военачалници във всичките укрепени Юдови градове. 15И отмахна чуждите богове, и идола от Господния дом, и всичките жертвеници, които бе издигнал върху хълма на Господния дом и в Ерусалим, и ги хвърли вън от града. 16И поправи Господния олтар, и пожертвува на него примирителни и благодарствени жертви, и заповяда на Юда да служи на Господа Израилевия Бог. 17Но людете още жертвуваха по високите места, обаче, само на Господа своя Бог.

18А останалите дела на Манасия, и молитвата му към неговия Бог, и думите на гледачите, които му говориха в името на Господа Израилевия Бог, ето, написани са между делата на Израилевите царе. 19И молитвите му, и как [Бог] го послуша, и всичките му грехове, и престъплението му, местностите, гдето устрои високи места и постави ашерите и леяните идоли, преди да се смири, ето, написани са в историята на гледачите. 20И Манасия заспа с бащите си; и погребаха го в собствената му къща; а вместо него се възцари син му Амон.

21Амон бе двадесет и две години на възраст когато се възцари, и царува две години в Ерусалим. 22Той върши зло пред Господа, както стори баща му Манасия; и Амон жертвуваше на всичките леяни идоли, които баща му Манасия бе направил, и им служеше. 23А не се смири пред Господа, както се смири баща му Манасия; но тоя Амон вършеше все по-много и по-много престъпления. 24А слугите му направиха заговор против него, та го убиха в собствената му къща. 25Обаче, людете от страната избиха всичките, които бяха направили заговора против цар Амона; и людете от страната направиха сина му Иосия цар вместо него.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Chronicles 32
Top of Page
Top of Page