Psalm 66
Czech BKR

1Přednímu z kantorů, píseň žalmu. Plésej Bohu všecka země.

2Zpívejte žalmy k slávě jména jeho, ohlašujte slávu a chválu jeho.

3Rcete Bohu: Jak hrozný jsi v skutcích svých! Pro velikost síly tvé lháti budou tobě nepřátelé tvoji.

4Všecka země skláněti se tobě a prozpěvovati bude, žalmy zpívati bude jménu tvému. Sélah.

5Poďte a vizte skutky Boží, jak hrozný jest v správě při synech lidských.

6Obrátil moře v suchost, řeku přešli nohou po suše, tuť jsme se veselili v něm.

7Panuje v síle své nade vším světem, oči jeho spatřují národy, zpurní nebudou míti zniku. Sélah.

8Dobrořečte národové Bohu našemu, a ohlašujte hlas chvály jeho.

9Zachoval při životu duši naši, aniž dopustil, aby se poklesla noha naše.

10Nebo jsi nás zpruboval, ó Bože, přečistil jsi nás, tak jako přečištěno bývá stříbro.

11Uvedl jsi nás byl do leči, krutě jsi bedra naše ssoužil,

12Vsadils člověka na hlavu naši, vešli jsme byli do ohně i do vody, a však jsi nás vyvedl do rozvlažení.

13A protož vejdu do domu tvého s zápalnými obětmi, a plniti tobě budu sliby své,

14Kteréž vyřkli rtové moji, a vynesla ústa má, když jsem byl v ssoužení.

15Zápaly tučných beranů obětovati budu tobě s kaděním, volů i kozlů nastrojím tobě. Sélah.

16Poďte, slyšte, a vypravovati budu, kteříž se koli bojíte Boha, co jest učinil duši mé.

17Ústy svými k němu jsem volal, a vyvyšoval jsem ho jazykem svým.

18Bychť byl patřil k nepravosti srdcem svým, nebyl by vyslyšel Pán.

19Ale vyslyšelť Bůh, a pozoroval hlasu modlitby mé.

20Požehnaný Bůh, kterýž neodstrčil modlitby mé, a milosrdenství svého ode mne neodjal.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 65
Top of Page
Top of Page