Psalm 55
Czech BKR

1Přednímu kantoru na neginot, vyučující žalm Davidův. (1a) Slyš, ó Bože, modlitbu mou, a neskrývej se před prosbou mou.

2Pozoruj a vyslyš mne, neboť naříkám v úpění svém, a kormoutím se,

3A to pro křik nepřítele, pro nátisk bezbožníka; neboť sčítají na mne lživé věci, a s vzteklostí se proti mně postavují.

4Srdce mé bolestí ve mně, a strachové smrti připadli na mne.

5Bázeň a strach přišel na mne, a hrůza přikvačila mne.

6I řekl jsem: Ó bych měl křídla jako holubice, zaletěl bych a poodpočinul.

7Aj, daleko bych se vzdálil, a přebýval bych na poušti. Sélah.

8Pospíšil bych ujíti větru prudkému a vichřici.

9Zkaz je, ó Pane, změť jazyk jejich, neboť jsem spatřil bezpráví a rozbroj v městě.

10Dnem i nocí ty věci je obkličují po zdech jeho, a v prostředku jeho jest nepravost a převrácenost.

11Těžkosti jsou u prostřed něho, aniž vychází chytrost a lest z ulic jeho.

12Nebo ne nějaký nepřítel útržky mi činil, sic jinak snesl bych to; ani ten, kdož mne nenávidí, pozdvihl se proti mně, nebo skryl bych se před ním:

13Ale ty, člověče mně rovný, vůdce můj a domácí můj;

14Ješto jsme spolu mile tajné rady držívali, a do domu Božího společně chodívali.

15Ó by je smrt náhle přikvačila, tak aby za živa sstoupiti musili do pekla; nebo jest nešlechetnost v příbytcích jejich a u prostřed nich.

16Já pak k Bohu volati budu, a Hospodin vysvobodí mne.

17U večer, i ráno, též o poledni modliti se, a nezbedně volati budu, až i vyslyší hlas můj.

18Vykoupíť duši mou, tak aby v pokoji byla před válkou proti mně; nebo veliké množství bylo jich při mně.

19Vyslyšíť Bůh silný, a je ssouží, (neboť sedí od věčnosti, Sélah), proto že nenapravují, aniž se bojí Boha.

20Vztáhl ruce své na ty, kteříž s ním pokoj měli, a zrušil smlouvu svou.

21Libější než máslo byla slova úst jeho, ale v srdci boj; měkčejší nad olej řeči jeho, a však byly jako mečové.

22Uvrz na Hospodina břímě své, a onť opatrovati tě bude, aniž dopustí, aby na věky pohnut byl spravedlivý.

23(Psalms 55:24) Ale onyno, ty Bože, svedeš do jámy zatracení; lidé zajisté vražedlní a lstiví nedojdou polovice dnů svých, já pak v tebe doufati budu.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 54
Top of Page
Top of Page