Numbers 7
Czech BKR

1I stalo se toho dne, když dokonal Mojžíš a vyzdvihl příbytek, a pomazal i posvětil ho se všechněmi nádobami jeho, také oltáře a všeho nádobí jeho pomazal a posvětil, 2Že přistupujíce knížata Izraelská, přední v domích otců svých, (ti byli knížata pokolení, postavení nad sečtenými), 3Obětovali dar svůj před Hospodinem, šest vozů přikrytých a dvanácte volů. Dvé knížat dalo jeden vůz, a jeden každý jednoho vola, i obětovali to před příbytkem. 4I řekl Hospodin Mojžíšovi, řka: 5Vezmi ty věci od nich, ať jsou ku potřebě při službě stánku úmluvy, a dej je Levítům, každé čeledi podlé přisluhování jejího. 6Vzav tedy Mojžíš ty vozy i voly, dal je Levítům. 7Dva vozy a čtyři voly dal synům Gersonovým vedlé přisluhování jejich. 8Čtyři pak vozy a osm volů dal synům Merari vedlé přisluhování jejich, kteříž byli pod spravou Itamara, syna Aronova, kněze. 9Synům pak Kahat nic nedal; nebo přisluhování svatyně k nim přináleželo, a na ramenou nositi měli.

10Obětovali tedy knížata ku posvěcování oltáře v ten den, když pomazán byl; obětovali, pravím, dar svůj před oltářem. 11Řekl pak Hospodin Mojžíšovi: Jedno kníže v jeden den, druhé kníže v druhý den, pořád obětovati budou dar svůj ku posvěcení oltáře.

12Protož obětoval prvního dne dar svůj Názon, syn Aminadabův, z pokolení Judova. 13Dar pak jeho byl misa stříbrná jedna, sto třidceti lotů ztíží; též báně jedna stříbrná, sedmdesáti lotů ztíží, jakž jest lot svatyně; obě dvě nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané k oběti suché; 14Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla; 15Volek jeden mladý, skopec jeden, a beránek roční jeden k oběti zápalné; 16Kozel jeden za hřích; 17A k oběti pokojné volové dva, skopců pět, kozlů pět, a beránků ročních pět. Ta byla obět Názona, syna Aminadabova.

18Druhého dne obětoval Natanael, syn Suar, kníže z pokolení Izachar. 19Obětoval dar svůj misu stříbrnou jednu, sto třidceti lotů ztíží; báni stříbrnou jednu, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně; obě dvě nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané k oběti suché; 20Kadidlnici jednu z desíti lotů zlata, plnou kadidla; 21Volka mladého jednoho, skopce jednoho, a beránka ročního jednoho k oběti zápalné; 22Kozla jednoho za hřích; 23A k oběti pokojné voly dva, skopců pět, kozlů pět, a beránků ročních pět. Ten byl dar Natanaele, syna Suar.

24Dne třetího kníže synů Zabulonových Eliab, syn Helonův. 25Dar pak jeho byl misa stříbrná jedna, kteráž sto třidceti lotů vážila; báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně; obě dvě nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané k oběti suché; 26Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla; 27Volek jeden mladý, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti zápalné; 28Kozel jeden za hřích; 29A k oběti pokojné volové dva, skopců pět, kozlů pět, a beránků ročních pět. Ta byla obět Eliaba, syna Helonova.

30Čtvrtého dne kníže synů Rubenových Elisur, syn Sedeurův. 31Dar jeho byl misa stříbrná jedna, kteráž sto třidceti lotů vážila; báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně; obě dvě nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané v obět suchou; 32Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla; 33Volek jeden mladý, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti zápalné; 34Kozel jeden za hřích; 35A k oběti pokojné volové dva, skopců pět, kozlů pět, beránků ročních pět. Ten byl dar Elisura, syna Sedeurova.

36Dne pátého kníže synů Simeonových, Salamiel, syn Surisaddai; 37Obět jeho byla misa stříbrná jedna, kteráž sto třidceti lotů vážila; báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně; obě dvě nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané k oběti suché; 38Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla; 39Volek jeden mladý, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti zápalné; 40Kozel jeden za hřích; 41A na obět pokojnou volové dva, skopců pět, kozlů pět, beránků ročních pět. Ta byla obět Salamiele, syna Surisaddai.

42Dne šestého kníže synů Gád, Eliazaf, syn Duelův. 43Dar jeho byl misa stříbrná jedna, kteráž sto třidceti lotů vážila; báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně; obě dvě nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané k oběti suché; 44Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla; 45Volek jeden mladý, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti zápalné; 46Kozel jeden za hřích; 47A k oběti pokojné volové dva, skopců pět, kozlů pět, a beránků ročních pět. Ten byl dar Eliazafa, syna Duelova.

48Dne sedmého kníže synů Efraimových, Elisama, syn Amiudův. 49Dar jeho byl misa stříbrná jedna, kteráž sto třidceti lotů vážila; báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně; obě dvě nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané na obět suchou; 50Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla; 51Volek jeden mladý, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti zápalné; 52Kozel jeden za hřích; 53A na obět pokojnou volové dva, skopců pět, kozlů pět, beránků ročních pět. Ten byl dar Elisamův, syna Amiudova.

54Dne osmého kníže synů Manasse, Gamaliel, syn Fadasurův. 55Dar jeho byl misa stříbrná jedna, kteráž sto třidceti lotů vážila; báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně; obě dvě nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané k oběti suché; 56Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla; 57Volek jeden mladý, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti zápalné; 58Kozel jeden za hřích; 59A k oběti pokojné volové dva, skopců pět, kozlů pět, beránků ročních pět. Ta byla obět Gamaliele, syna Fadasurova.

60Dne devátého kníže synů Beniaminových, Abidan, syn Gedeonův. 61Obět jeho misa stříbrná jedna, kteráž sto třidceti lotů vážila; báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně; obě dvě nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané k oběti suché; 62Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla; 63Volek mladý jeden, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti zápalné; 64Kozel jeden za hřích; 65A k oběti pokojné volové dva, skopců pět, kozlů pět, beránků ročních pět. Ten byl dar Abidanův, syna Gedeonova.

66Desátého dne kníže synů Dan, Ahiezer, syn Amisaddai. 67Obět jeho misa stříbrná jedna, jejížto váha byla sto třidceti lotů; báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně; obě plné mouky bělné, olejem zadělané k oběti suché; 68Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla; 69Volek jeden mladý, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti zápalné; 70Kozel jeden za hřích; 71A k oběti pokojné volové dva, skopců pět, kozlů pět, a beránků ročních pět. Ten byl dar Ahiezera, syna Amisaddai.

72Jedenáctého dne kníže synů Asser, Fegiel, syn Ochranův. 73Obět jeho misa stříbrná jedna, jejížto váha byla sto třidceti lotů; báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně; obě dvě nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané k oběti suché; 74Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla; 75Volek jeden mladý, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti zápalné; 76Kozel jeden za hřích; 77A k oběti pokojné volové dva, skopců pět, kozlů pět, beránků ročních pět. Ten byl dar Fegiele, syna Ochranova.

78Dvanáctého dne kníže synů Neftalím, Ahira, syn Enanův. 79Obět jeho byla misa stříbrná jedna, jejížto váha byla sto třidceti lotů; báně stříbrná jedna, sedmdesáti lotů ztíží vedlé lotu svatyně; obě dvě nádoby plné mouky bělné, olejem zadělané k oběti suché; 80Kadidlnice jedna z desíti lotů zlata, plná kadidla; 81Volek mladý jeden, skopec jeden, beránek roční jeden k oběti zápalné; 82Kozel jeden za hřích; 83A k oběti pokojné volové dva, skopců pět, kozlů pět, beránků ročních pět. Ta byla obět Ahiry, syna Enanova.

84Toť jest posvěcení oltáře (toho dne, když pomazán jest), od knížat Izraelských: Mis stříbrných dvanácte, bání stříbrných dvanácte, kadidlnic zlatých dvanácte. 85Sto třidceti lotů vážila jedna misa stříbrná, a sedmdesáte báně jedna; všecko nádobí stříbrné vážilo dva tisíce a čtyři sta lotů na lot svatyně. 86Kadidlnic zlatých dvanácte, plných kadidla; deset lotů vážila každá kadidlnice na váhu svatyně. Všecky kadidlnice zlaté sto a dvadceti lotů vážily. 87Všeho dobytka k oběti zápalné dvanácte volků, skopců dvanácte, beránků ročních dvanácte s obětí jejich suchou, a kozlů dvanácte za hřích. 88Všeho pak dobytka k oběti pokojné čtyřmecítma volů, skopců šedesáte, kozlů šedesáte, beránků ročních šedesáte. To bylo posvěcení oltáře, když pomazán byl.

89Potom když vcházel Mojžíš do stánku úmluvy, aby mluvil s Bohem, tedy slýchal hlas mluvícího k sobě z slitovnice, kteráž byla nad truhlou svědectví mezi dvěma cherubíny,a mluvíval k němu.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Numbers 6
Top of Page
Top of Page