Matthew 28
Czech BKR

1Na skonání pak soboty, když již svitalo na první den toho téhodne, přišla Maria Magdaléna a druhá Maria, aby pohleděly na hrob. 2A aj, zemětřesení stalo se veliké. Nebo anděl Páně sstoupiv s nebe a přistoupiv, odvalil kámen ode dveří hrobových, a posadil se na něm. 3A byl obličej jeho jako blesk, a roucho jeho bílé jako sníh. 4A pro strach jeho zděsili se strážní a učiněni jsou jako mrtví. 5I odpověděv anděl, řekl ženám: Nebojte se vy, neboť vím, že Ježíše ukřižovaného hledáte. 6Neníť ho tuto; nebo vstalť jest, jakož předpověděl. Pojďte, a vizte místo, kdež ležel Pán. 7A rychle jdouce, povězte učedlníkům jeho, že vstal z mrtvých. A aj, předchází vás do Galilee, tam jej uzříte. Aj, pověděl jsem vám.

8I vyšedše rychle z hrobu s bázní a s radostí velikou, běžely, aby učedlníkům jeho zvěstovaly. 9Když pak šly zvěstovati učedlníkům jeho, aj, Ježíš potkal se s nimi, řka: Zdrávy buďte. A ony přistoupivše, chopily se noh jeho, a klaněly se jemu. 10Tedy dí jim Ježíš: Nebojtež se. Jděte, zvěstujte bratřím mým, ať jdou do Galilee, a tamť mne uzří.

11Když pak ony odešly, aj, někteří z stráže přišedše do města, oznámili předním kněžím všecko, co se stalo. 12Kteřížto shromáždivše se s staršími a uradivše se, mnoho peněz dali žoldnéřům, 13Řkouce: Pravte, že učedlníci jeho nočně přišedše, ukradli jej, když jsme my spali. 14A uslyší-liť o tom hejtman, myť ho spokojíme a vás bezpečny učiníme. 15A oni vzavše peníze, učinili, jakž naučeni byli. I rozhlášeno jest slovo to u Židů až do dnešního dne.

16Jedenácte pak učedlníků šli do Galilee na horu, kdežto jim byl uložil Ježíš. 17A uzřevše ho, klaněli se jemu. Ale někteří pochybovali. 18A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. 19Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, 20Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Matthew 27
Top of Page
Top of Page