Genesis 5
Czech BKR

1Tato jest kniha rodů Adamových. V ten den, v kterémž stvořil Bůh člověka, ku podobenství Božímu učinil ho. 2Muže a ženu stvořil je a požehnal jim, a nazval jméno jejich Adam v ten den, když stvořeni jsou.

3Byl pak Adam ve stu a třidcíti letech, když zplodil syna ku podobenství svému a k obrazu svému, a nazval jméno jeho Set. 4I bylo dnů Adamových po zplození Seta osm set let, a plodil syny a dcery. 5A tak bylo všech dnů Adamových, v kterýchž byl živ, devět set a třidceti let, i umřel.

6Set pak byl ve stu a pěti letech, když zplodil Enosa. 7A po zplození Enosa živ byl Set osm set a sedm let, a plodil syny a dcery. 8I bylo všech dnů Setových devět set a dvanácte let, i umřel.

9Byl pak Enos v devadesáti letech, když zplodil Kainana. 10A po zplození Kainana živ byl Enos osm set a patnácte let, a plodil syny a dcery. 11I bylo všech dnů Enosových devět set a pět let, i umřel.

12Kainan pak byl v sedmdesáti letech, když zplodil Mahalaleele. 13A po zplození Mahalaleele živ byl Kainan osm set a čtyřidceti let, a plodil syny a dcery. 14I bylo všech dnů Kainanových devět set a deset let, i umřel.

15Mahalaleel pak byl v šedesáti a pěti letech, když zplodil Járeda. 16A po zplození Járeda živ byl Mahalaleel osm set a třidceti let, a plodil syny a dcery. 17I bylo všech dnů Mahalaleelových osm set devadesáte a pět let, i umřel.

18Járed pak byl ve stu šedesáti a dvou letech, když zplodil Enocha. 19A po zplození Enocha živ byl Járed osm set let, a plodil syny a dcery. 20I bylo všech dnů Járedových devět set šedesáte a dvě létě, i umřel.

21Enoch pak byl v šedesáti a pěti letech, když zplodil Matuzaléma. 22A chodil Enoch stále s Bohem po zplození Matuzaléma tři sta let, a plodil syny a dcery. 23I bylo všech dnů Enochových tři sta šedesáte a pět let. 24A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín; nebo vzal ho Bůh.

25Matuzalém pak byl ve stu osmdesáti sedmi letech, když zplodil Lámecha. 26A po zplození Lámecha živ byl Matuzalém sedm set osmdesáte a dvě létě, a plodil syny a dcery. 27I bylo všech dnů Matuzalémových devět set šedesáte a devět let, i umřel.

28Lámech pak byl ve stu osmdesáti a dvou letech, když zplodil syna, 29Jehož jméno nazval Noé, řka: Tento nám odpočinutí způsobí od díla našeho,od práce rukou našich, kterouž máme s zemí, jížto zlořečil Hospodin. 30A živ byl Lámech potom, když zplodil Noé, pět set devadesáte a pět let, a plodil syny a dcery. 31I bylo všech dnů Lámechových sedm set sedmdesáte a sedm let, i umřel.

32A když byl Noé v pěti stech letech, zplodil Sema, Chama a Jáfeta.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Genesis 4
Top of Page
Top of Page