Exodus 37
Czech BKR

1Udělal také Bezeleel truhlu z dříví setim, jejíž dlouhost byla půl třetího lokte, a půl druhého lokte širokost, vysokost také půl druhého lokte. 2A obložil ji zlatem čistým vnitř i zevnitř, a udělal jí korunu zlatou vůkol. 3Slil jí také čtyři kruhy zlaté ke čtyřem úhlům jejím, dva totiž kruhy po jedné straně její, a dva kruhy po druhé straně její. 4Zdělal i sochory z dříví setim a obložil je zlatem. 5A uvlékl sochory do kruhů po stranách truhly; aby na nich nošena byla truhla. 6Udělal také slitovnici z zlata čistého. Půl třetího lokte byla dlouhost její, a půl druhého lokte širokost její. 7Udělal i dva cherubíny z zlata, z taženého zlata udělal je na dvou koncích slitovnice, 8Cherubína jednoho na jednom konci a cherubína druhého na druhém konci; na slitovnici udělal cherubíny, na obou koncích jejích. 9Ti pak cherubínové měli křídla vztažená svrchu nad ní, zastírajíce křídly svými slitovnici; a tváři jejich byly obráceny jedna k druhé, k slitovnici byly obráceny tváři cherubínů.

10Udělal i stůl z dříví setim. Dvou loket byla dlouhost jeho a na loket širokost jeho, půl druhého pak lokte vysokost. 11A obložil jej zlatem čistým, i korunu zlatou udělal mu vůkol. 12Udělal mu i lištu dlani zšíří vůkol, a udělal korunu zlatou okolo té lišty. 13Slil také k němu čtyři kruhy zlaté a vpustil je do čtyř úhlů, kteříž byli na čtyřech nohách jeho. 14Proti té liště byli kruhové, skrze něž by provlačováni byli sochorové k nošení stolu. 15Udělal i sochory z dříví setim, kteréžto obložil zlatem k nošení stolu. 16A zdělal nádoby, kteréž byly na stole, misy jeho a lžice jeho, a koflíky jeho, a přikryvadla k přikrývání z čistého zlata.

17Udělal také svícen z zlata čistého, z taženého zlata udělal svícen; sloupec jeho i prutové jeho, misky jeho, koule jeho i květové jeho z něho byli. 18Šest pak prutů bylo po stranách jeho, tři prutové s jedné strany jeho, a tři prutové s druhé strany jeho. 19Tři misky na způsob pecky mandlové udělány byly na prutu jednom, a koule a květ, a tři misky na způsob pecky mandlové udělány na prutu druhém, a koule a květ; tak i na jiných šesti prutech z svícnu vycházejících. 20Na svícnu také byly čtyři misky, udělané na způsob mandlové pecky, a koule jeho i květové jeho. 21A byla koule pode dvěma pruty z něho, a koule druhá pode dvěma pruty z něho, a koule třetí pode dvěma pruty z něho, a tak pod šesti pruty vycházejícími z něho. 22Koule jejich i prutové jejich z něho byli, všecko hned jedním tažením z zlata čistého. 23Udělal i lamp jeho sedm, i utěradla jeho, i nádoby k oharkům jeho z zlata čistého. 24Z centnéře zlata čistého udělal jej se vším tím nádobím.

25Udělal také oltář pro kadění z dříví setim, lokte zdélí a lokte zšíří, čtverhraný, dvou pak loket zvýší; z něho byli rohové jeho. 26A obložil jej zlatem čistým, svrchek jeho i po stranách vůkol, i rohy jeho; a udělal mu korunu zlatou vůkol. 27Po dvou podobně kruzích zlatých udělal u něho, pod korunou ve dvou úhlech jeho, po dvou stranách jeho, skrze něž by provlačováni byli sochorové, aby nošen byl na nich. 28A zdělal ty sochory z dříví setim, a obložil je zlatem. 29Nadělal také oleje pomazání svatého, a kadidla z vonných věcí, čistého, dílem apatykářským.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Exodus 36
Top of Page
Top of Page