Ephesians 1
Czech BKR

1Pavel apoštol Jezukristův, skrze vůli Boží, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši: 2Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.

3Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu. 4Jakož vyvolil nás v něm před ustanovením světa k tomu, abychom byli svatí a neposkvrnění před obličejem jeho v lásce, 5Předzřídiv nás k zvolení za syny skrze Ježíše Krista v sebe, podle dobře libé vůle své, 6K chvále slávy milosti své, kterouž vzácné nás učinil v milém Synu svém. 7V němžto máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství milosti jeho, 8Kterouž rozhojnil k nám ve vší moudrosti a opatrnosti, 9Oznámiv nám tajemství vůle své podle dobré libosti své, kteroužto libost předuložil byl sám v sobě, 10Aby v dokonání plnosti časů v jedno shromáždil všecko v Kristu, buďto nebeské věci, buďto zemské. 11V něm, pravím, v kterémžto i k losu připuštěni jsme, předzřízeni byvše, podle předuložení toho, jenž všecko působí podle rady vůle své, 12Abychom tak byli k chvále slávy jeho my, kteříž jsme prve naději měli v Kristu. 13V kterémžto i vy naději máte, slyševše slovo pravdy, totiž evangelium spasení vašeho, v němžto i uvěřivše, znamenáni jste Duchem zaslíbení Svatým, 14Kterýž jest závdavek dědictví našeho, na vykoupení toho, což jím dobyto jest, k chvále slávy jeho.

15Protož i já, slyšev o vaší víře v Pánu Ježíši, a o lásce ke všem svatým, 16Nepřestávám díků činiti z vás, zmínku čině o vás na modlitbách svých: 17Aby Bůh Pána našeho Jezukrista, Otec slávy, dal vám Ducha moudrosti a zjevení, v poznání jeho, 18A tak osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která by byla naděje povolání jeho a jaké bohatství slávy dědictví jeho v svatých, 19A kterak jest převýšená velikost moci jeho k nám věřícím podle působení mocnosti síly jeho, 20Kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na pravici své na nebesích, 21Vysoce nade všecko knížatstvo, i mocnosti, i moci, i panstvo, i nad každé jméno, kteréž se jmenuje, netoliko v věku tomto, ale i v budoucím. 22A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal hlavu nade všecko církvi, 23Kterážto jest tělo jeho a plnost všecko ve všech naplňujícího.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Galatians 6
Top of Page
Top of Page