Shir Hashirim 6
Song of Solomon 6 Aleppo Codex
1א אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך

2ב דודי ירד לגנו לערגות הבשם--לרעות בגנים וללקט שושנים

3ג אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים  {ס}

4ד יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות

5ה הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני שערך כעדר העזים שגלשו מן הגלעד

6ו שניך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה  שכלם מתאימות ושכלה אין בהם

7ז כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך

8ח ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר

9ט אחת היא יונתי תמתי--אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה  {ס}

10י מי זאת הנשקפה כמו שחר  יפה כלבנה ברה כחמה--אימה כנדגלות  {ס}

11יא אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים

12יב לא ידעתי--נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב

13א שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך מה תחזו בשולמית כמחלת המחנים

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Song of Solomon 5
Top of Page
Top of Page