Mashali 10
Proverbs 10 Aleppo Codex
1א  משלי שלמה בן חכם ישמח-אב  ובן כסיל תוגת אמו

2ב לא-יועילו אוצרות רשע  וצדקה תציל ממות

3ג לא-ירעיב יהוה נפש צדיק  והות רשעים יהדף

4ד ראש--עשה כף-רמיה  ויד חרוצים תעשיר

5ה אגר בקיץ בן משכיל  נרדם בקציר בן מביש

6ו ברכות לראש צדיק  ופי רשעים יכסה חמס

7ז זכר צדיק לברכה  ושם רשעים ירקב

8ח חכם-לב יקח מצות  ואויל שפתים ילבט

9ט הולך בתם ילך בטח  ומעקש דרכיו יודע

10י קרץ עין יתן עצבת  ואויל שפתים ילבט

11יא מקור חיים פי צדיק  ופי רשעים יכסה חמס

12יב שנאה תערר מדנים  ועל כל-פשעים תכסה אהבה

13יג בשפתי נבון תמצא חכמה  ושבט לגו חסר-לב

14יד חכמים יצפנו-דעת  ופי-אויל מחתה קרבה

15טו הון עשיר קרית עזו  מחתת דלים רישם

16טז פעלת צדיק לחיים  תבואת רשע לחטאת

17יז ארח לחיים שומר מוסר  ועזב תוכחת מתעה

18יח מכסה שנאה שפתי-שקר  ומוצא דבה הוא כסיל

19יט ברב דברים לא יחדל-פשע  וחושך שפתיו משכיל

20כ כסף נבחר לשון צדיק  לב רשעים כמעט

21כא שפתי צדיק ירעו רבים  ואוילים בחסר-לב ימותו

22כב ברכת יהוה היא תעשיר  ולא-יוסף עצב עמה

23כג כשחוק לכסיל עשות זמה  וחכמה לאיש תבונה

24כד מגורת רשע היא תבואנו  ותאות צדיקים יתן

25כה כעבור סופה ואין רשע  וצדיק יסוד עולם

26כו כחמץ לשנים--וכעשן לעינים  כן העצל לשלחיו

27כז יראת יהוה תוסיף ימים  ושנות רשעים תקצרנה

28כח תוחלת צדיקים שמחה  ותקות רשעים תאבד

29כט מעוז לתם דרך יהוה  ומחתה לפעלי און

30ל צדיק לעולם בל-ימוט  ורשעים לא ישכנו-ארץ

31לא פי-צדיק ינוב חכמה  ולשון תהפכות תכרת

32לב שפתי צדיק ידעון רצון  ופי רשעים תהפכות

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Proverbs 9
Top of Page
Top of Page