V'yakra 24
Leviticus 24 Aleppo Codex
1א וידבר יהוה אל משה לאמר 2ב צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית--למאור  להעלת נר תמיד 3ג מחוץ לפרכת העדת באהל מועד יערך אתו אהרן מערב עד בקר לפני יהוה--תמיד  חקת עולם לדרתיכם 4ד על המנרה הטהרה יערך את הנרות לפני יהוה תמיד  {פ}

5ה ולקחת סלת--ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת 6ו ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני יהוה 7ז ונתת על המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה 8ח ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה--תמיד  מאת בני ישראל ברית עולם 9ט והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קדש  כי קדש קדשים הוא לו מאשי יהוה--חק עולם  {ס}

10י ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי 11יא ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אתו אל משה ושם אמו שלמית בת דברי למטה דן 12יב ויניחהו במשמר לפרש להם על פי יהוה  {פ}

13יג וידבר יהוה אל משה לאמר 14יד הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה וסמכו כל השמעים את ידיהם על ראשו ורגמו אתו כל העדה 15טו ואל בני ישראל תדבר לאמר  איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו 16טז ונקב שם יהוה מות יומת רגום ירגמו בו כל העדה  כגר כאזרח--בנקבו שם יומת

17יז ואיש כי יכה כל נפש אדם--מות יומת 18יח ומכה נפש בהמה ישלמנה--נפש תחת נפש 19יט ואיש כי יתן מום בעמיתו--כאשר עשה כן יעשה לו 20כ שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן--כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו 21כא ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת 22כב משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה  כי אני יהוה אלהיכם 23כג וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אתו אבן ובני ישראל עשו כאשר צוה יהוה את משה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Leviticus 23
Top of Page
Top of Page