Yirmi'yah 1
Jeremiah 1 Aleppo Codex
1א דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימן 2ב אשר היה דבר יהוה אליו בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה בשלש עשרה שנה למלכו 3ג ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה עד תם עשתי עשרה שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה--עד גלות ירושלם בחדש החמישי  {פ}

4ד ויהי דבר יהוה אלי לאמר

5ה בטרם אצורך (אצרך) בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך  נביא לגוים נתתיך

6ו ואמר אהה אדני יהוה הנה לא ידעתי דבר  כי נער אנכי  {ס}

7ז ויאמר יהוה אלי אל תאמר נער אנכי  כי על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצוך תדבר

8ח אל תירא מפניהם  כי אתך אני להצלך נאם יהוה

9ט וישלח יהוה את ידו ויגע על פי ויאמר יהוה אלי הנה נתתי דברי בפיך

10י ראה הפקדתיך היום הזה על הגוים ועל הממלכות לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס--לבנות ולנטוע  {פ}

11יא ויהי דבר יהוה אלי לאמר מה אתה ראה ירמיהו ואמר מקל שקד אני ראה 12יב ויאמר יהוה אלי היטבת לראות  כי שקד אני על דברי לעשתו  {ס}

13יג ויהי דבר יהוה אלי שנית לאמר מה אתה ראה ואמר סיר נפוח אני ראה ופניו מפני צפונה 14יד ויאמר יהוה אלי  מצפון תפתח הרעה על כל ישבי הארץ 15טו כי הנני קרא לכל משפחות ממלכות צפונה--נאם יהוה ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלם ועל כל חומתיה סביב ועל כל ערי יהודה 16טז ודברתי משפטי אותם על כל רעתם--אשר עזבוני ויקטרו לאלהים אחרים וישתחוו למעשי ידיהם 17יז ואתה תאזר מתניך וקמת ודברת אליהם את כל אשר אנכי אצוך אל תחת מפניהם--פן אחתך לפניהם 18יח ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחמות נחשת--על כל הארץ  למלכי יהודה לשריה לכהניה ולעם הארץ 19יט ונלחמו אליך ולא יוכלו לך  כי אתך אני נאם יהוה להצילך  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Isaiah 66
Top of Page
Top of Page