Hoshea 5
Hosea 5 Aleppo Codex
1א שמעו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו--כי לכם המשפט  כי פח הייתם למצפה ורשת פרושה על תבור

2ב ושחטה שטים העמיקו ואני מוסר לכלם

3ג אני ידעתי אפרים וישראל לא נכחד ממני  כי עתה הזנית אפרים נטמא ישראל

4ד לא יתנו מעלליהם לשוב אל אלהיהם  כי רוח זנונים בקרבם ואת יהוה לא ידעו

5ה וענה גאון ישראל בפניו וישראל ואפרים יכשלו בעונם--כשל גם יהודה עמם

6ו בצאנם ובבקרם ילכו לבקש את יהוה--ולא ימצאו  חלץ מהם

7ז ביהוה בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את חלקיהם  {ס}

8ח תקעו שופר בגבעה חצצרה ברמה הריעו בית און אחריך בנימין

9ט אפרים לשמה תהיה ביום תוכחה בשבטי ישראל הודעתי נאמנה

10י היו שרי יהודה כמסיגי גבול עליהם אשפוך כמים עברתי

11יא עשוק אפרים רצוץ משפט  כי הואיל הלך אחרי צו

12יב ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה

13יג וירא אפרים את חליו ויהודה את מזרו וילך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא יגהה מכם מזור

14יד כי אנכי כשחל לאפרים וככפיר לבית יהודה אני אני אטרף ואלך אשא ואין מציל

15טו אלך אשובה אל מקומי עד אשר יאשמו ובקשו פני  בצר להם ישחרנני

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Hosea 4
Top of Page
Top of Page