B'resheet 1
Genesis 1 Aleppo Codex
1א בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ 2ב והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים

3ג ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור 4ד וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך 5ה ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד  {פ}

6ו ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים 7ז ויעש אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן 8ח ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי ערב ויהי בקר יום שני  {פ}

9ט ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן 10י ויקרא אלהים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי טוב 11יא ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן 12יב ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב 13יג ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי  {פ}

14יד ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים 15טו והיו למאורת ברקיע השמים להאיר על הארץ ויהי כן 16טז ויעש אלהים את שני המארת הגדלים  את המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים 17יז ויתן אתם אלהים ברקיע השמים להאיר על הארץ 18יח ולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך וירא אלהים כי טוב 19יט ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי  {פ}

20כ ויאמר אלהים--ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים 21כא ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב 22כב ויברך אתם אלהים לאמר  פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ 23כג ויהי ערב ויהי בקר יום חמישי  {פ}

24כד ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה ויהי כן 25כה ויעש אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמש האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב

26כו ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ 27כז ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו  זכר ונקבה ברא אתם 28כח ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ 29כט ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע  לכם יהיה לאכלה 30ל ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן 31לא וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Revelation 22
Top of Page
Top of Page