Shmuel Aleph 23
1 Samuel 23 Aleppo Codex
1א ויגדו לדוד לאמר  הנה פלשתים נלחמים בקעילה והמה שסים את הגרנות 2ב וישאל דוד ביהוה לאמר האלך והכיתי בפלשתים האלה  {ס}  ויאמר יהוה אל דוד לך והכית בפלשתים והושעת את קעילה 3ג ויאמרו אנשי דוד אליו הנה אנחנו פה ביהודה יראים ואף כי נלך קעלה אל מערכות פלשתים  {ס} 4ד ויוסף עוד דוד לשאול ביהוה ויענהו יהוה ויאמר קום רד קעילה--כי אני נתן את פלשתים בידך 5ה וילך דוד ואנשו קעילה וילחם בפלשתים וינהג את מקניהם ויך בהם מכה גדולה וישע דוד את ישבי קעילה  {ס}

6ו ויהי בברח אביתר בן אחימלך אל דוד--קעילה אפוד ירד בידו

7ז ויגד לשאול כי בא דוד קעילה ויאמר שאול נכר אתו אלהים בידי--כי נסגר לבוא בעיר דלתים ובריח 8ח וישמע שאול את כל העם למלחמה לרדת קעילה לצור אל דוד ואל אנשיו 9ט וידע דוד--כי עליו שאול מחריש הרעה ויאמר אל אביתר הכהן הגישה האפוד  {ס} 10י ויאמר דוד יהוה אלהי ישראל שמע שמע עבדך כי מבקש שאול לבוא אל קעילה--לשחת לעיר בעבורי 11יא היסגרני בעלי קעילה בידו הירד שאול כאשר שמע עבדך--יהוה אלהי ישראל הגד נא לעבדך  {ס}  ויאמר יהוה ירד  {ס} 12יב ויאמר דוד--היסגרו בעלי קעילה אתי ואת אנשי ביד שאול ויאמר יהוה יסגירו  {ס} 13יג ויקם דוד ואנשיו כשש מאות איש ויצאו מקעלה ויתהלכו באשר יתהלכו ולשאול הגד כי נמלט דוד מקעילה ויחדל לצאת 14יד וישב דוד במדבר במצדות וישב בהר במדבר זיף ויבקשהו שאול כל הימים ולא נתנו אלהים בידו

15טו וירא דוד כי יצא שאול לבקש את נפשו ודוד במדבר זיף בחרשה  {ס} 16טז ויקם יהונתן בן שאול וילך אל דוד חרשה ויחזק את ידו באלהים 17יז ויאמר אליו אל תירא כי לא תמצאך יד שאול אבי ואתה תמלך על ישראל ואנכי אהיה לך למשנה וגם שאול אבי ידע כן 18יח ויכרתו שניהם ברית לפני יהוה וישב דוד בחרשה ויהונתן הלך לביתו  {ס}

19יט ויעלו זפים אל שאול הגבעתה לאמר  הלוא דוד מסתתר עמנו במצדות בחרשה--בגבעת החכילה אשר מימין הישימון 20כ ועתה לכל אות נפשך המלך לרדת--רד ולנו הסגירו ביד המלך 21כא ויאמר שאול ברוכים אתם ליהוה  כי חמלתם עלי 22כב לכו נא הכינו עוד ודעו וראו את מקומו אשר תהיה רגלו--מי ראהו שם  כי אמר אלי ערום יערם הוא 23כג וראו ודעו מכל המחבאים אשר יתחבא שם ושבתם אלי אל נכון והלכתי אתכם והיה אם ישנו בארץ--וחפשתי אתו בכל אלפי יהודה

24כד ויקומו וילכו זיפה לפני שאול ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה--אל ימין הישימון 25כה וילך שאול ואנשיו לבקש ויגדו לדוד וירד הסלע וישב במדבר מעון וישמע שאול וירדף אחרי דוד מדבר מעון 26כו וילך שאול מצד ההר מזה ודוד ואנשיו מצד ההר מזה ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול ושאול ואנשיו עטרים אל דוד ואל אנשיו לתפשם 27כז ומלאך בא אל שאול לאמר  מהרה ולכה כי פשטו פלשתים על הארץ 28כח וישב שאול מרדף אחרי דוד וילך לקראת פלשתים על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות 29כט ויעל דוד משם וישב במצדות עין גדי  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

1 Samuel 22
Top of Page
Top of Page