Davari Hayamim Aleph 9
1 Chronicles 9 Aleppo Codex
1א וכל ישראל התיחשו והנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה הגלו לבבל במעלם  {ס}

2ב והיושבים הראשנים אשר באחזתם בעריהם  ישראל הכהנים הלוים והנתינים 3ג ובירושלם ישבו מן בני יהודה ומן בני בנימן--ומן בני אפרים ומנשה 4ד עותי בן עמיהוד בן עמרי בן אמרי בן בנימן (בני מן) בני פרץ בן יהודה  {ס} 5ה ומן השילוני עשיה הבכור ובניו 6ו ומן בני זרח יעואל ואחיהם שש מאות ותשעים 7ז ומן בני בנימן--סלוא בן משלם בן הודויה בן הסנאה 8ח ויבניה בן ירחם ואלה בן עזי בן מכרי ומשלם בן שפטיה בן רעואל בן יבניה 9ט ואחיהם לתלדותם תשע מאות וחמשים וששה כל אלה אנשים ראשי אבות לבית אבתיהם  {ס}

10י ומן הכהנים  ידעיה ויהויריב ויכין 11יא ועזריה בן חלקיה בן משלם בן צדוק בן מריות בן אחיטוב נגיד בית האלהים  {ס} 12יב ועדיה בן ירחם בן פשחור בן מלכיה ומעשי בן עדיאל בן יחזרה בן משלם בן משלמית בן אמר 13יג ואחיהם ראשים לבית אבותם אלף ושבע מאות וששים--גבורי חיל מלאכת עבודת בית האלהים

14יד ומן הלוים  שמעיה בן חשוב בן עזריקם בן חשביה מן בני מררי 15טו ובקבקר חרש וגלל ומתניה בן מיכא בן זכרי בן אסף 16טז ועבדיה בן שמעיה בן גלל בן ידותון וברכיה בן אסא בן אלקנה היושב בחצרי נטופתי

17יז והשערים שלום ועקוב וטלמן ואחימן ואחיהם שלום הראש 18יח ועד הנה בשער המלך מזרחה המה השערים למחנות בני לוי 19יט ושלום בן קורא בן אביסף בן קרח ואחיו לבית אביו הקרחים על מלאכת העבודה שמרי הספים לאהל ואבתיהם על מחנה יהוה שמרי המבוא 20כ ופינחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים--יהוה עמו 21כא זכריה בן משלמיה שער פתח לאהל מועד 22כב כלם הברורים לשערים בספים מאתים ושנים עשר המה בחצריהם התיחשם המה יסד דויד ושמואל הראה באמונתם 23כג והם ובניהם על השערים לבית יהוה לבית האהל--למשמרות 24כד לארבע רוחות יהיו השערים  מזרח ימה צפונה ונגבה 25כה ואחיהם בחצריהם לבוא לשבעת הימים מעת אל עת--עם אלה 26כו כי באמונה המה ארבעת גברי השערים--הם הלוים והיו על הלשכות ועל האצרות בית האלהים 27כז וסביבות בית האלהים ילינו  כי עליהם משמרת והם על המפתח ולבקר לבקר

28כח ומהם על כלי העבודה  כי במספר יביאום ובמספר יוציאום 29כט ומהם ממנים על הכלים ועל כל כלי הקדש ועל הסלת והיין והשמן והלבונה והבשמים 30ל ומן בני הכהנים רקחי המרקחת לבשמים 31לא ומתתיה מן הלוים הוא הבכור לשלם הקרחי--באמונה על מעשה החבתים 32לב ומן בני הקהתי מן אחיהם על לחם המערכת להכין שבת שבת

33לג ואלה המשררים ראשי אבות ללוים בלשכת--פטירים (פטורים)  כי יומם ולילה עליהם במלאכה 34לד אלה ראשי האבות ללוים לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם  {ס}

35לה ובגבעון ישבו אבי גבעון יעואל (יעיאל) ושם אשתו מעכה 36לו ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונר ונדב 37לז וגדור ואחיו וזכריה ומקלות 38לח ומקלות הוליד את שמאם ואף הם נגד אחיהם ישבו בירושלם--עם אחיהם  {ס} 39לט ונר הוליד את קיש וקיש הוליד את שאול ושאול הוליד את יהונתן ואת מלכישוע ואת אבינדב ואת אשבעל 40מ ובן יהונתן מריב בעל ומרי בעל הוליד את מיכה 41מא ובני מיכה--פיתן ומלך ותחרע 42מב ואחז הוליד את יערה ויערה הוליד את עלמת ואת עזמות ואת זמרי וזמרי הוליד את מוצא 43מג ומוצא הוליד את בנעא ורפיה בנו אלעשה בנו אצל בנו 44מד ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן אלה בני אצל  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

1 Chronicles 8
Top of Page
Top of Page