Psalms 29
Hebrew OT: WLC Transliterated

1miz·mo·vr le·da·vid ha·vu la·shem be·nei e·lim; ha·vu la·shem ka·vo·vd va·'oz.

2ha·vu la·shem ke·vo·vd she·mov; hish·ta·cha·vu la·shem be·had·rat-ko·desh.

3ko·vl ha·shem al-ham·ma·yim el-hak·ka·vo·vd hir·'im; ha·shem al-ma·yim rab·bim.

4ko·vl-ha·shem bak·ko·ach; ko·vl ha·shem be·ha·dar.

5ko·vl ha·shem sho·ver a·ra·zim; vay·shab·ber ha·shem et-ar·zei hal·le·va·no·vn.

6vai·yar·ki·dem ke·mov-e·gel; le·va·no·vn ve·sir·yon ke·mov ven-re·'e·mim.

7ko·vl-ha·shem cho·tzev la·ha·vo·vt esh.

8ko·vl ha·shem ya·chil mid·bar; ya·chil ha·shem mid·bar ka·desh.

9ko·vl ha·shem ye·cho·v·lel ai·ya·lo·vt vai·ye·che·sof ye·'a·ro·vt u·ve·hei·cha·lov; kul·lov o·mer ka·vo·vd.

10ha·shem lam·mab·bul ya·shav; vai·ye·shev ha·shem me·lech le·'o·v·lam.

11ha·shem oz le·'am·mov yit·ten; ha·shem ye·va·rech et-am·mov va·sha·lo·vm.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Psalm 28
Top of Page
Top of Page