Proverbs 19
Hebrew OT: WLC Transliterated

1to·vv-rash ho·v·lech be·tum·mov; me·'ik·kesh fa·tav ve·hu che·sil.

2gam be·lo-da·'at ne·fesh lo-to·vv; ve·'atz be·rag·la·yim cho·v·te.

3iv·ve·let a·dam te·sal·lef dar·kov; ve·'al-ha·shem yiz·'af lib·bov.

4ho·vn yo·sif re·'im rab·bim; ve·dal me·re·'·hu yip·pa·red.

5ed ka·rim lo yin·na·keh; ve·ya·fi·ach ke·za·vim lo yim·ma·let.

6rab·bim ye·chal·lu fe·nei-na·div; ve·chol-ha·re·a' le·'ish mat·tan.

7kol a·chei-rash se·ne·'u·hu af ki me·re·'e·hu ra·cha·ku mim·men·nu; me·rad·def a·ma·rim lo- ch lov-hem·mah. k

8ko·neh-lev o·hev naf·shov; sho·mer te·vu·nah lim·tzo-to·vv.

9ed ka·rim lo yin·na·keh; ve·ya·fi·ach ke·za·vim yo·ved. f

10lo-na·veh lich·sil ta·'a·nug; af ki-le·'e·ved me·shol be·sa·rim.

11se·chel a·dam he·'e·rich ap·pov; ve·ti·f·'ar·tov a·vor al-pa·sha.

12na·ham kak·ke·fir za·'af me·lech; u·che·tal al-e·sev re·tzo·v·nov.

13hav·vot le·'a·viv ben ke·sil; ve·de·lef to·red mid·ye·nei i·shah.

14ba·yit va·ho·vn na·cha·lat a·vo·vt; u·me·ha·shem i·shah mas·ka·let.

15atz·lah tap·pil tar·de·mah; ve·ne·fesh re·mi·yah tir·'av.

16sho·mer mitz·vah sho·mer naf·shov; bo·v·zeh de·ra·chav yu·mat ch ya·mut. k

17mal·veh ha·shem cho·v·nen dal; u·ge·mu·lov ye·shal·lem-lov.

18yas·ser bin·cha ki-yesh tik·vah; ve·'el-ha·mi·tov al-tis·sa naf·she·cha.

19go·ral- ch ge·dal-che·mah k no·se o·nesh; ki im-ta·tzil ve·'o·vd to·v·sif.

20she·ma e·tzah ve·kab·bel mu·sar; le·ma·'an tech·kam be·'a·cha·ri·te·cha.

21rab·bo·vt ma·cha·sha·vo·vt be·lev-ish; va·'a·tzat ha·shem hi ta·kum.

22ta·'a·vat a·dam chas·dov; ve·to·vv-rash me·'ish ka·zav.

23yir·'at ha·shem le·chai·yim; ve·sa·ve·a' ya·lin bal-yip·pa·ked ra.

24ta·man a·tzel ya·dov ba·tzal·la·chat; gam-el-pi·hu lo ye·shi·ven·nah.

25letz tak·keh u·fe·ti ya'·rim; ve·ho·v·chi·ach le·na·vo·vn ya·vin da·'at.

26me·shad·ded-av yav·ri·ach em; ben me·vish u·mach·pir.

27cha·dal-be·ni lish·mo·a' mu·sar; lish·go·vt me·'im·rei-da·'at.

28ed be·li·ya·'al ya·litz mish·pat; u·fi re·sha·'im ye·val·la-a·ven.

29na·cho·v·nu lal·le·tzim she·fa·tim; u·ma·ha·lu·mo·vt le·gev ke·si·lim.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Proverbs 18
Top of Page
Top of Page