Leviticus 10
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·yik·chu ve·nei-a·ha·ron na·dav va·'a·vi·hu ish mach·ta·tov vai·yit·te·nu va·hen esh, vai·ya·si·mu a·lei·ha ke·to·ret; vai·yak·ri·vu lif·nei ha·shem esh za·rah, a·sher lo tziv·vah o·tam. 2vat·te·tze esh mil·lif·nei ha·shem vat·to·chal o·v·tam; vai·ya·mu·tu lif·nei ha·shem.

3vai·yo·mer mo·sheh el-a·ha·ron hu a·sher-dib·ber ha·shem le·mor bik·ro·vai ek·ka·desh, ve·'al-pe·nei chol-ha·'am ek·ka·ved; vai·yid·dom a·ha·ron.

4vai·yik·ra mo·sheh el-mi·sha·'el ve·'el el·tza·fan, be·nei uz·zi·'el dod a·ha·ron; vai·yo·mer a·le·hem kir·vu se·'u et-a·chei·chem me·'et pe·nei-hak·ko·desh, el-mi·chutz lam·ma·cha·neh. 5vai·yik·re·vu vai·yis·sa·'um be·chut·to·no·tam, el-mi·chutz lam·ma·cha·neh; ka·'a·sher dib·ber mo·sheh. 6vai·yo·mer mo·sheh el-a·ha·ron u·le·'el·'a·zar u·le·'i·ta·mar ba·nav ra·shei·chem al-tif·ra·'u u·vig·dei·chem lo-tif·ro·mu ve·lo ta·mu·tu, ve·'al kol-ha·'e·dah yik·tzof; va·'a·chei·chem kol-beit yis·ra·'el, yiv·ku et-has·se·re·fah, a·sher sa·raf ha·shem. 7u·mip·pe·tach o·hel mo·v·'ed lo te·tze·'u pen-ta·mu·tu, ki-she·men mish·chat ha·shem a·lei·chem; vai·ya·'a·su kid·var mo·sheh. f

8vay·dab·ber ha·shem, el-a·ha·ron le·mor. 9ya·yin ve·she·char al-te·she·te at·tah u·va·nei·cha it·tach be·vo·'a·chem el-o·hel mo·v·'ed ve·lo ta·mu·tu; chuk·kat o·v·lam le·do·ro·tei·chem. 10u·la·hav·dil, bein hak·ko·desh u·vein ha·chol; u·vein hat·ta·me u·vein hat·ta·ho·vr. 11u·le·ho·v·rot et-be·nei yis·ra·'el; et kol-ha·chuk·kim, a·sher dib·ber ha·shem a·lei·hem be·yad-mo·sheh. f

12vay·dab·ber mo·sheh el-a·ha·ron ve·'el el·'a·zar ve·'el-i·ta·mar ba·nav han·no·v·ta·rim ke·chu et-ham·min·chah han·no·v·te·ret me·'i·shei ha·shem, ve·'ich·lu·ha ma·tzo·vt e·tzel ham·miz·be·ach; ki ko·desh ka·da·shim hi·v. 13va·'a·chal·tem o·tah be·ma·ko·vm ka·dosh, ki cha·ke·cha ve·chak-ba·nei·cha hi·v, me·'i·shei ha·shem; ki-chen tzuv·vei·ti. 14ve·'et cha·zeh hat·te·nu·fah ve·'et sho·vk hat·te·ru·mah to·che·lu be·ma·ko·vm ta·ho·vr, at·tah u·va·nei·cha u·ve·no·tei·cha it·tach; ki-cha·ke·cha ve·chak-ba·nei·cha nit·te·nu, miz·ziv·chei shal·mei be·nei yis·ra·'el. 15sho·vk hat·te·ru·mah va·cha·zeh hat·te·nu·fah al i·shei ha·cha·la·vim ya·vi·'u, le·ha·nif te·nu·fah lif·nei ha·shem; ve·ha·yah le·cha u·le·va·nei·cha it·te·cha le·chak-o·v·lam, ka·'a·sher tziv·vah ha·shem.

16ve·'et se·'ir ha·chat·tat da·rosh da·rash mo·sheh ve·hin·neh so·raf; vai·yik·tzof al-el·'a·zar ve·'al-i·ta·mar be·nei a·ha·ron, han·no·v·ta·rim le·mor. 17mad·du·a' lo-a·chal·tem et-ha·chat·tat bim·ko·vm hak·ko·desh, ki ko·desh ka·da·shim hi·v; ve·'o·tah na·tan la·chem la·set et-a·von ha·'e·dah, le·chap·per a·lei·hem lif·nei ha·shem. 18hen lo-hu·va et-da·mah, el-hak·ko·desh pe·ni·mah; a·cho·vl to·che·lu o·tah bak·ko·desh ka·'a·sher tziv·vei·ti. 19vay·dab·ber a·ha·ron el-mo·sheh hen hai·yo·vm hik·ri·vu et-chat·ta·tam ve·'et-o·la·tam lif·nei ha·shem, vat·tik·re·nah o·ti ka·'el·leh; ve·'a·chal·ti chat·tat hai·yo·vm, hai·yi·tav be·'ei·nei ha·shem. 20vai·yish·ma mo·sheh, vai·yi·tav be·'ei·nav. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Leviticus 9
Top of Page
Top of Page