2 Samuel 24
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·yo·sef af-ha·shem, la·cha·ro·vt be·yis·ra·'el; vai·ya·set et-da·vid ba·hem le·mor, lech me·neh et-yis·ra·'el ve·'et-ye·hu·dah. 2vai·yo·mer ham·me·lech el-yo·v·'av sar-ha·cha·yil a·sher-it·tov shut-na be·chol-shiv·tei yis·ra·'el mid·dan ve·'ad-be·'er she·va, u·fik·du et-ha·'am; ve·ya·da'·ti, et mis·par ha·'am. s 3vai·yo·mer yo·v·'av el-ham·me·lech ve·yo·v·sef ha·shem e·lo·hei·cha el-ha·'am ka·hem ve·cha·hem me·'ah fe·'a·mim, ve·'ei·nei a·do·ni-ham·me·lech ro·'o·vt; va·do·ni ham·me·lech, lam·mah cha·fetz bad·da·var haz·zeh. 4vai·ye·che·zak de·var-ham·me·lech el-yo·v·'av, ve·'al sa·rei he·cha·yil; vai·ye·tze yo·v·'av ve·sa·rei ha·cha·yil lif·nei ham·me·lech, lif·kod et-ha·'am et-yis·ra·'el. 5vai·ya·'av·ru et-hai·yar·den; vai·ya·cha·nu va·'a·ro·v·'er ye·min ha·'ir a·sher be·to·vch-han·na·chal hag·gad ve·'el-ya'·zer. 6vai·ya·vo·'u hag·gil·'a·dah, ve·'el-e·retz tach·tim cha·de·shi; vai·ya·vo·'u da·nah ya·'an, ve·sa·viv el-tzi·do·vn. 7vai·ya·vo·'u miv·tzar-tzor, ve·chol-a·rei ha·chiv·vi ve·hak·ke·na·'a·ni; vai·ye·tze·'u el-ne·gev ye·hu·dah be·'er sha·va. 8vai·ya·shu·tu be·chol-ha·'a·retz; vai·ya·vo·'u mik·tzeh tish·'ah cho·da·shim ve·'es·rim yo·vm ye·ru·sha·lim. 9vai·yit·ten yo·v·'av et-mis·par mif·kad-ha·'am el-ham·me·lech; vat·te·hi yis·ra·'el she·mo·neh me·'o·vt e·lef ish-cha·yil sho·lef che·rev, ve·'ish ye·hu·dah, cha·mesh-me·'o·vt e·lef ish.

10vai·yach lev-da·vid o·tov, a·cha·rei-chen sa·far et-ha·'am; s vai·yo·mer da·vid el-ha·shem cha·ta·ti me·'od a·sher a·si·ti, ve·'at·tah ha·shem, ha·'a·ver-na et-a·von av·de·cha, ki nis·kal·ti me·'od. 11vai·ya·kam da·vid bab·bo·ker; f u·de·var-ha·shem ha·yah el-gad han·na·vi, cho·zeh da·vid le·mor. 12ha·lo·vch ve·dib·bar·ta el-da·vid koh a·mar ha·shem, sha·losh a·no·chi no·v·tel a·lei·cha; be·char-le·cha a·chat-me·hem ve·'e·'e·seh-lach. 13vai·ya·vo-gad el-da·vid vai·yag·ged-lov; vai·yo·mer lov ha·ta·vo·v le·cha she·va sha·nim ra·'av be·'ar·tze·cha im-she·lo·shah cho·da·shim nus·cha lif·nei-tza·rei·cha ve·hu ro·de·fe·cha ve·'im-he·yo·vt she·lo·shet ya·mim de·ver be·'ar·tze·cha, at·tah da u·re·'eh, mah-a·shiv sho·le·chi da·var. s 14vai·yo·mer da·vid el-gad tzar-li me·'od; nip·pe·lah-na ve·yad-ha·shem ki-rab·bim ra·cha·mov ch ra·cha·mav, k u·ve·yad-a·dam al-ep·po·lah.

15vai·yit·ten ha·shem de·ver be·yis·ra·'el, me·hab·bo·ker ve·'ad-et mo·v·'ed; vai·ya·mat min-ha·'am mid·dan ve·'ad-be·'er she·va, shiv·'im e·lef ish. 16vai·yish·lach ya·dov ham·mal·'ach ye·ru·sha·lim le·sha·cha·tah vai·yin·na·chem ha·shem el-ha·ra·'ah, vai·yo·mer lam·mal·'ach ham·mash·chit ba·'am rav, at·tah he·ref ya·de·cha; u·mal·'ach ha·shem ha·yah, im-go·ren ha·'o·vr·nah ch ha·'a·rav·nah k hay·vu·si. s 17vai·yo·mer da·vid el-ha·shem bir·'o·tov et-ham·mal·'ach ham·mak·keh va·'am vai·yo·mer hin·neh a·no·chi cha·ta·ti ve·'a·no·chi he·'e·vei·ti, ve·'el·leh ha·tzon meh a·su; te·hi na ya·de·cha bi u·ve·veit a·vi. f

18vai·ya·vo-gad el-da·vid bai·yo·vm ha·hu; vai·yo·mer lov a·leh ha·kem la·shem miz·be·ach, be·go·ren a·ra·ne·yah ch a·rav·nah k hay·vu·si. 19vai·ya·'al da·vid kid·var-gad, ka·'a·sher tziv·vah ha·shem. 20vai·yash·kef a·rav·nah vai·yar· et-ham·me·lech ve·'et-a·va·dav, o·ve·rim a·lav; vai·ye·tze a·rav·nah, vai·yish·ta·chu lam·me·lech ap·pav a·re·tzah. 21vai·yo·mer a·rav·nah, mad·du·a' ba a·do·ni-ham·me·lech el-av·dov; vai·yo·mer da·vid lik·no·vt me·'im·me·cha et-hag·go·ren liv·no·vt miz·be·ach la·shem, ve·te·'a·tzar ham·mag·ge·fah me·'al ha·'am. 22vai·yo·mer a·rav·nah el-da·vid, yik·kach ve·ya·'al a·do·ni ham·me·lech hat·to·vv be·'ay·nov ch be·'ei·nav; k re·'eh hab·ba·kar la·'o·lah, ve·ham·mo·rig·gim u·che·lei hab·ba·kar la·'e·tzim. 23hak·kol na·tan a·rav·nah ham·me·lech lam·me·lech; s vai·yo·mer a·rav·nah el-ham·me·lech, ha·shem e·lo·hei·cha yir·tze·cha. 24vai·yo·mer ham·me·lech el-a·rav·nah lo ki-ka·nov ek·neh me·'o·vt·cha bim·chir, ve·lo a·'a·leh la·shem e·lo·hai o·lo·vt chin·nam; vai·yi·ken da·vid et-hag·go·ren ve·'et-hab·ba·kar, be·che·sef she·ka·lim cha·mi·shim. 25vai·yi·ven sham da·vid miz·be·ach la·shem, vai·ya·'al o·lo·vt u·she·la·mim; vai·ye·'a·ter ha·shem la·'a·retz, vat·te·'a·tzar ham·mag·ge·fah me·'al yis·ra·'el.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

2 Samuel 23
Top of Page
Top of Page