Mashali 19
Proverbs 19 WLC
1טוב־רש הולך בתמו מעקש פתיו והוא כסיל׃

2גם בלא־דעת נפש לא־טוב ואץ ברגלים חוטא׃

3אולת אדם תסלף דרכו ועל־יהוה יזעף לבו׃

4הון יסיף רעים רבים ודל מרעהו יפרד׃

5עד קרים לא ינקה ויפיח כזבים לא ימלט׃

6רבים יחלו פני־נדיב וכל־הרע לאיש מתן׃

7כל אחי־רש ׀ שנאהו אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים [לא־ כ] (לו־המה׃ ק)

8קנה־לב אהב נפשו שמר תבונה למצא־טוב׃

9עד קרים לא ינקה ויפיח כזבים יאבד׃ פ

10לא־נאוה לכסיל תענוג אף כי־לעבד ׀ משל בשרים׃

11שכל אדם האריך אפו ותפארתו עבר על־פשע׃

12נהם ככפיר זעף מלך וכטל על־עשב רצונו׃

13הות לאביו בן כסיל ודלף טרד מדיני אשה׃

14בית והון נחלת אבות ומיהוה אשה משכלת׃

15עצלה תפיל תרדמה ונפש רמיה תרעב׃

16שמר מצוה שמר נפשו בוזה דרכיו [יומת כ] (ימות׃ ק)

17מלוה יהוה חונן דל וגמלו ישלם־לו׃

18יסר בנך כי־יש תקוה ואל־המיתו אל־תשא נפשך׃

19[גרל־ כ] (גדל־חמה ק) נשא ענש כי אם־תציל ועוד תוסף׃

20שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך׃

21רבות מחשבות בלב־איש ועצת יהוה היא תקום׃

22תאות אדם חסדו וטוב־רש מאיש כזב׃

23יראת יהוה לחיים ושבע ילין בל־יפקד רע׃

24טמן עצל ידו בצלחת גם־אל־פיהו לא ישיבנה׃

25לץ תכה ופתי יערם והוכיח לנבון יבין דעת׃

26משדד־אב יבריח אם בן מביש ומחפיר׃

27חדל־בני לשמע מוסר לשגות מאמרי־דעת׃

28עד בליעל יליץ משפט ופי רשעים יבלע־און׃

29נכונו ללצים שפטים ומהלמות לגו כסילים׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Proverbs 18
Top of Page
Top of Page