B'midvar 26
Numbers 26 WLC
1ויאמר יהוה אל־משה ואל אלעזר בן־אהרן הכהן לאמר׃ 2שאו את־ראש ׀ כל־עדת בני־ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל־יצא צבא בישראל׃ 3וידבר משה ואלעזר הכהן אתם בערבת מואב על־ירדן ירחו לאמר׃ 4מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהוה את־משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים׃

5ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי׃ 6לחצרן משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי׃ 7אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים׃ 8ובני פלוא אליאב׃ 9ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא־דתן ואבירם [קרואי כ] (קריאי ק) העדה אשר הצו על־משה ועל־אהרן בעדת־קרח בהצתם על־יהוה׃ 10ותפתח הארץ את־פיה ותבלע אתם ואת־קרח במות העדה באכל האש את חמשים ומאתים איש ויהיו לנס׃ 11ובני־קרח לא־מתו׃ ס

12בני שמעון למשפחתם לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליכין משפחת היכיני׃ 13לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי׃ 14אלה משפחת השמעני שנים ועשרים אלף ומאתים׃ ס

15בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני׃ 16לאזני משפחת האזני לערי משפחת הערי׃ 17לארוד משפחת הארודי לאראלי משפחת האראלי׃ 18אלה משפחת בני־גד לפקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות׃ ס

19בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען׃ 20ויהיו בני־יהודה למשפחתם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי׃ 21ויהיו בני־פרץ לחצרן משפחת החצרני לחמול משפחת החמולי׃ 22אלה משפחת יהודה לפקדיהם ששה ושבעים אלף וחמש מאות׃ ס

23בני יששכר למשפחתם תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני׃ 24לישוב משפחת הישובי לשמרן משפחת השמרני׃ 25אלה משפחת יששכר לפקדיהם ארבעה וששים אלף ושלש מאות׃ ס

26בני זבולן למשפחתם לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלני ליחלאל משפחת היחלאלי׃ 27אלה משפחת הזבולני לפקדיהם ששים אלף וחמש מאות׃ ס

28בני יוסף למשפחתם מנשה ואפרים׃ 29בני מנשה למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את־גלעד לגלעד משפחת הגלעדי׃ 30אלה בני גלעד איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי׃ 31ואשריאל משפחת האשראלי ושכם משפחת השכמי׃ 32ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי׃ 33וצלפחד בן־חפר לא־היו לו בנים כי אם־בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה׃ 34אלה משפחת מנשה ופקדיהם שנים וחמשים אלף ושבע מאות׃ ס

35אלה בני־אפרים למשפחתם לשותלח משפחת השתלחי לבכר משפחת הבכרי לתחן משפחת התחני׃ 36ואלה בני שותלח לערן משפחת הערני׃ 37אלה משפחת בני־אפרים לפקדיהם שנים ושלשים אלף וחמש מאות אלה בני־יוסף למשפחתם׃ ס

38בני בנימן למשפחתם לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי׃ 39לשפופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי׃ 40ויהיו בני־בלע ארד ונעמן משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי׃ 41אלה בני־בנימן למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות׃ ס

42אלה בני־דן למשפחתם לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחת דן למשפחתם׃ 43כל־משפחת השוחמי לפקדיהם ארבעה וששים אלף וארבע מאות׃ ס

44בני אשר למשפחתם לימנה משפחת הימנה לישוי משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי׃ 45לבני בריעה לחבר משפחת החברי למלכיאל משפחת המלכיאלי׃ 46ושם בת־אשר שרח׃ 47אלה משפחת בני־אשר לפקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃ ס

48בני נפתלי למשפחתם ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני׃ 49ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת השלמי׃ 50אלה משפחת נפתלי למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף וארבע מאות׃

51אלה פקודי בני ישראל שש־מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים׃ פ

52וידבר יהוה אל־משה לאמר׃ 53לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות׃ 54לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו׃ 55אך־בגורל יחלק את־הארץ לשמות מטות־אבתם ינחלו׃ 56על־פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט׃ ס

57ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי׃ 58אלה ׀ משפחת לוי משפחת הלבני משפחת החברני משפחת המחלי משפחת המושי משפחת הקרחי וקהת הולד את־עמרם׃ 59ושם ׀ אשת עמרם יוכבד בת־לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את־אהרן ואת־משה ואת מרים אחתם׃ 60ויולד לאהרן את־נדב ואת־אביהוא את־אלעזר ואת־איתמר׃ 61וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש־זרה לפני יהוה׃ 62ויהיו פקדיהם שלשה ועשרים אלף כל־זכר מבן־חדש ומעלה כי ׀ לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא־נתן להם נחלה בתוך בני ישראל׃

63אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את־בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו׃ 64ובאלה לא־היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את־בני ישראל במדבר סיני׃ 65כי־אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא־נותר מהם איש כי אם־כלב בן־יפנה ויהושע בן־נון׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Numbers 25
Top of Page
Top of Page