Yirmi'yah 3
Jeremiah 3 WLC
1לאמר הן ישלח איש את־אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש־אחר הישוב אליה עוד הלוא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם־יהוה׃

2שאי־עיניך על־שפים וראי איפה לא [שגלת כ] (שכבת ק) על־דרכים ישבת להם כערבי במדבר ותחניפי ארץ בזנותיך וברעתך׃

3וימנעו רבבים ומלקוש לוא היה ומצח אשה זונה היה לך מאנת הכלם׃

4הלוא מעתה [קראתי כ] (קראת ק) לי אבי אלוף נערי אתה׃

5הינטר לעולם אם־ישמר לנצח הנה [דברתי כ] (דברת ק) ותעשי הרעות ותוכל׃ פ

6ויאמר יהוה אלי בימי יאשיהו המלך ה‍ראית אשר עשתה משבה ישראל הלכה היא על־כל־הר גבה ואל־תחת כל־עץ רענן ותזני־שם׃ 7ואמר אחרי עשותה את־כל־אלה אלי תשוב ולא־שבה [ותראה כ] (ותרא ק) בגודה אחותה יהודה׃ 8וארא כי על־כל־אדות אשר נאפה משבה ישראל שלחתיה ואתן את־ספר כריתתיה אליה ולא יראה בגדה יהודה אחותה ותלך ותזן גם־היא׃ 9והיה מקל זנותה ותחנף את־הארץ ותנאף את־האבן ואת־העץ׃ 10וגם־בכל־זאת לא־שבה אלי בגודה אחותה יהודה בכל־לבה כי אם־בשקר נאם־יהוה׃ פ

11ויאמר יהוה אלי צדקה נפשה משבה ישראל מבגדה יהודה׃

12הלך וקראת את־הדברים האלה צפונה ואמרת שובה משבה ישראל נאם־יהוה לוא־אפיל פני בכם כי־חסיד אני נאם־יהוה לא אטור לעולם׃

13אך דעי עונך כי ביהוה אלהיך פשעת ותפזרי את־דרכיך לזרים תחת כל־עץ רענן ובקולי לא־שמעתם נאם־יהוה׃

14שובו בנים שובבים נאם־יהוה כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון׃

15ונתתי לכם רעים כלבי ורעו אתכם דעה והשכיל׃ 16והיה כי תרבו ופריתם בארץ בימים ההמה נאם־יהוה לא־יאמרו עוד ארון ברית־יהוה ולא יעלה על־לב ולא יזכרו־בו ולא יפקדו ולא יעשה עוד׃ 17בעת ההיא יקראו לירושלם כסא יהוה ונקוו אליה כל־הגוים לשם יהוה לירושלם ולא־ילכו עוד אחרי שררות לבם הרע׃ ס 18בימים ההמה ילכו בית־יהודה על־בית ישראל ויבאו יחדו מארץ צפון על־הארץ אשר הנחלתי את־אבותיכם׃

19ואנכי אמרתי איך אשיתך בבנים ואתן־לך ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גוים ואמר אבי [תקראו־ כ] (תקראי־לי ק) ומאחרי לא [תשובו כ] (תשובי׃ ק)

20אכן בגדה אשה מרעה כן בגדתם בי בית ישראל נאם־יהוה׃

21קול על־שפיים נשמע בכי תחנוני בני ישראל כי העוו את־דרכם שכחו את־יהוה אלהיהם׃

22ובו בנים שובבים ארפה משובתיכם הננו אתנו לך כי אתה יהוה אלהינו׃

23אכן לשקר מגבעות המון הרים אכן ביהוה אלהינו תשועת ישראל׃

24והבשת אכלה את־יגיע אבותינו מנעורינו את־צאנם ואת־בקרם את־בניהם ואת־בנותיהם׃ 25נשכבה בבשתנו ותכסנו כלמתנו כי ליהוה אלהינו חטאנו אנחנו ואבותינו מנעורינו ועד־היום הזה ולא שמענו בקול יהוה אלהינו׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Jeremiah 2
Top of Page
Top of Page