Davari Hayamim Bet 11
2 Chronicles 11 WLC
1ויבא רחבעם ירושלם ויקהל את־בית יהודה ובנימן מאה ושמונים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם־ישראל להשיב את־הממלכה לרחבעם׃ פ 2ויהי דבר־יהוה אל־שמעיהו איש־האלהים לאמר׃ 3אמר אל־רחבעם בן־שלמה מלך יהודה ואל כל־ישראל ביהודה ובנימן לאמר׃ 4כה אמר יהוה לא־תעלו ולא־תלחמו עם־אחיכם ובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את־דברי יהוה וישבו מלכת אל־ירבעם׃ פ

5וישב רחבעם בירושלם ויבן ערים למצור ביהודה׃ 6ויבן את־בית־לחם ואת־עיטם ואת־תקוע׃ 7ואת־בית־צור ואת־שוכו ואת־עדלם׃ 8ואת־גת ואת־מרשה ואת־זיף׃ 9ואת־אדורים ואת־לכיש ואת־עזקה׃ 10ואת־צרעה ואת־אילון ואת־חברון אשר ביהודה ובבנימן ערי מצרות׃ 11ויחזק את־המצרות ויתן בהם נגידים ואצרות מאכל ושמן ויין׃ 12ובכל־עיר ועיר צנות ורמחים ויחזקם להרבה מאד ויהי־לו יהודה ובנימן׃ ס

13והכהנים והלוים אשר בכל־ישראל התיצבו עליו מכל־גבולם׃

14כי־עזבו הלוים את־מגרשיהם ואחזתם וילכו ליהודה ולירושלם כי־הזניחם ירבעם ובניו מכהן ליהוה׃ 15ויעמד־לו כהנים לבמות ולשעירים ולעגלים אשר עשה׃ 16ואחריהם מכל שבטי ישראל הנתנים את־לבבם לבקש את־יהוה אלהי ישראל באו ירושלם לזבוח ליהוה אלהי אבותיהם׃ 17ויחזקו את־מלכות יהודה ויאמצו את־רחבעם בן־שלמה לשנים שלוש כי הלכו בדרך דויד ושלמה לשנים שלוש׃

18ויקח־לו רחבעם אשה את־מחלת [בן כ] (בת־ירימות ק) בן־דויד אביהיל בת־אליאב בן־ישי׃ 19ותלד לו בנים את־יעוש ואת־שמריה ואת־זהם׃ 20ואחריה לקח את־מעכה בת־אבשלום ותלד לו את־אביה ואת־עתי ואת־זיזא ואת־שלמית׃ 21ויאהב רחבעם את־מעכה בת־אבשלום מכל־נשיו ופילגשיו כי נשים שמונה־עשרה נשא ופילגשים ששים ויולד עשרים ושמונה בנים וששים בנות׃ 22ויעמד לראש רחבעם את־אביה בן־מעכה לנגיד באחיו כי להמליכו׃ 23ויבן ויפרץ מכל־בניו לכל־ארצות יהודה ובנימן לכל ערי המצרות ויתן להם המזון לרב וישאל המון נשים׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
2 Chronicles 10
Top of Page
Top of Page