Shmuel Aleph 31
1 Samuel 31 WLC
1ופלשתים נלחמים בישראל וינסו אנשי ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר הגלבע׃ 2וידבקו פלשתים את־שאול ואת־בניו ויכו פלשתים את־יהונתן ואת־אבינדב ואת־מלכי־שוע בני שאול׃ 3ותכבד המלחמה אל־שאול וימצאהו המורים אנשים בקשת ויחל מאד מהמורים׃ 4ויאמר שאול לנשא כליו שלף חרבך ׀ ודקרני בה פן־יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו־בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את־החרב ויפל עליה׃ 5וירא נשא־כליו כי מת שאול ויפל גם־הוא על־חרבו וימת עמו׃ 6וימת שאול ושלשת בניו ונשא כליו גם כל־אנשיו ביום ההוא יחדו׃

7ויראו אנשי־ישראל אשר־בעבר העמק ואשר ׀ בעבר הירדן כי־נסו אנשי ישראל וכי־מתו שאול ובניו ויעזבו את־הערים וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהן׃ ס

8ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את־החללים וימצאו את־שאול ואת־שלשת בניו נפלים בהר הגלבע׃ 9ויכרתו את־ראשו ויפשיטו את־כליו וישלחו בארץ־פלשתים סביב לבשר בית עצביהם ואת־העם׃ 10וישמו את־כליו בית עשתרות ואת־גויתו תקעו בחומת בית שן׃

11וישמעו אליו ישבי יביש גלעד את אשר־עשו פלשתים לשאול׃ 12ויקומו כל־איש חיל וילכו כל־הלילה ויקחו את־גוית שאול ואת גוית בניו מחומת בית שן ויבאו יבשה וישרפו אתם שם׃ 13ויקחו את־עצמתיהם ויקברו תחת־האשל ביבשה ויצמו שבעת ימים׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
1 Samuel 30
Top of Page
Top of Page