Davari Hayamim Aleph 14
1 Chronicles 14 WLC
1וישלח [חירם כ] (חורם ק) מלך־צר מלאכים אל־דויד ועצי ארזים וחרשי קיר וחרשי עצים לבנות לו בית׃ 2וידע דויד כי־הכינו יהוה למלך על־ישראל כי־נשאת למעלה מלכותו בעבור עמו ישראל׃ פ

3ויקח דויד עוד נשים בירושלם ויולד דויד עוד בנים ובנות׃ 4ואלה שמות הילודים אשר היו־לו בירושלם שמוע ושובב נתן ושלמה׃ 5ויבחר ואלישוע ואלפלט׃ 6ונגה ונפג ויפיע׃ 7ואלישמע ובעלידע ואליפלט׃

8וישמעו פלשתים כי־נמשח דויד למלך על־כל־ישראל ויעלו כל־פלשתים לבקש את־דויד וישמע דויד ויצא לפניהם׃ 9ופלשתים באו ויפשטו בעמק רפאים׃ 10וישאל דויד באלהים לאמר האעלה על־ [פלשתיים כ] (פלשתים ק) ונתתם בידי ויאמר לו יהוה עלה ונתתים בידך׃ 11ויעלו בבעל־פרצים ויכם שם דויד ויאמר דויד פרץ האלהים את־אויבי בידי כפרץ מים על־כן קראו שם־המקום ההוא בעל פרצים׃ 12ויעזבו־שם את־אלהיהם ויאמר דויד וישרפו באש׃ פ

13ויסיפו עוד פלשתים ויפשטו בעמק׃ 14וישאל עוד דויד באלהים ויאמר לו האלהים לא תעלה אחריהם הסב מעליהם ובאת להם ממול הבכאים׃ 15ויהי כשמעך את־קול הצעדה בראשי הבכאים אז תצא במלחמה כי־יצא האלהים לפניך להכות את־מחנה פלשתים׃ 16ויעש דויד כאשר צוהו האלהים ויכו את־מחנה פלשתים מגבעון ועד־גזרה׃ 17ויצא שם־דויד בכל־הארצות ויהוה נתן את־פחדו על־כל־הגוים׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
1 Chronicles 13
Top of Page
Top of Page