PETROU A΄ 1
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1petros apostolos iēsou christou eklektois parepidēmois diasporas pontou galatias kappadokias asias kai bithunias 2kata prognōsin theou patros en agiasmō pneumatos eis upakoēn kai rantismon aimatos iēsou christou charis umin kai eirēnē plēthuntheiē

3eulogētos o theos kai patēr tou kuriou ēmōn iēsou christou o kata to polu autou eleos anagennēsas ēmas eis elpida zōsan di anastaseōs iēsou christou ek nekrōn 4eis klēronomian aphtharton kai amianton kai amaranton tetērēmenēn en ouranois eis umas 5tous en dunamei theou phrouroumenous dia pisteōs eis sōtērian etoimēn apokaluphthēnai en kairō eschatō 6en ō agalliasthe oligon arti ei deon lupēthentes en poikilois peirasmois 7ina to dokimion umōn tēs pisteōs polutimoteron chrusiou tou apollumenou dia puros de dokimazomenou eurethē eis epainon kai doxan kai timēn en apokalupsei iēsou christou 8on ouk idontes agapate eis on arti mē orōntes pisteuontes de agalliate chara aneklalētō kai dedoxasmenē 9komizomenoi to telos tēs pisteōs sōtērian psuchōn

10peri ēs sōtērias exezētēsan kai exēraunēsan prophētai oi peri tēs eis umas charitos prophēteusantes 11eraunōntes eis tina ē poion kairon edēlou to en autois pneuma christou promarturomenon ta eis christon pathēmata kai tas meta tauta doxas 12ois apekaluphthē oti ouch eautois umin de diēkonoun auta a nun anēngelē umin dia tōn euangelisamenōn umas pneumati agiō apostalenti ap ouranou eis a epithumousin angeloi parakupsai

13dio anazōsamenoi tas osphuas tēs dianoias umōn nēphontes teleiōs elpisate epi tēn pheromenēn umin charin en apokalupsei iēsou christou 14ōs tekna upakoēs mē suschēmatizomenoi tais proteron en tē agnoia umōn epithumiais 15alla kata ton kalesanta umas agion kai autoi agioi en pasē anastrophē genēthēte 16dioti gegraptai [oti] agioi esesthe oti egō agios

17kai ei patera epikaleisthe ton aprosōpolēmptōs krinonta kata to ekastou ergon en phobō ton tēs paroikias umōn chronon anastraphēte 18eidotes oti ou phthartois arguriō ē chrusiō elutrōthēte ek tēs mataias umōn anastrophēs patroparadotou 19alla timiō aimati ōs amnou amōmou kai aspilou christou 20proegnōsmenou men pro katabolēs kosmou phanerōthentos de ep eschatou tōn chronōn di umas 21tous di autou pistous eis theon ton egeiranta auton ek nekrōn kai doxan autō donta ōste tēn pistin umōn kai elpida einai eis theon

22tas psuchas umōn ēgnikotes en tē upakoē tēs alētheias eis philadelphian anupokriton ek kardias allēlous agapēsate ektenōs 23anagegennēmenoi ouk ek sporas phthartēs alla aphthartou dia logou zōntos theou kai menontos

24dioti pasa sarx ōs chortos kai pasa doxa autēs ōs anthos chortou exēranthē o chortos kai to anthos exepesen

25to de rēma kuriou menei eis ton aiōna touto de estin to rēma to euangelisthen eis umas

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

James 5
Top of Page
Top of Page