PROS KORINTHIOUS B΄ 7
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1tautas oun echontes tas epangelias agapētoi katharisōmen eautous apo pantos molusmou sarkos kai pneumatos epitelountes agiōsunēn en phobō theou

2chōrēsate ēmas oudena ēdikēsamen oudena ephtheiramen oudena epleonektēsamen 3pros katakrisin ou legō proeirēka gar oti en tais kardiais ēmōn este eis to sunapothanein kai suzēn 4pollē moi parrēsia pros umas pollē moi kauchēsis uper umōn peplērōmai tē paraklēsei uperperisseuomai tē chara epi pasē tē thlipsei ēmōn

5kai gar elthontōn ēmōn eis makedonian oudemian eschēken anesin ē sarx ēmōn all en panti thlibomenoi exōthen machai esōthen phoboi 6all o parakalōn tous tapeinous parekalesen ēmas o theos en tē parousia titou 7ou monon de en tē parousia autou alla kai en tē paraklēsei ē pareklēthē eph umin anangellōn ēmin tēn umōn epipothēsin ton umōn odurmon ton umōn zēlon uper emou ōste me mallon charēnai 8oti ei kai elupēsa umas en tē epistolē ou metamelomai ei kai metemelomēn blepō {UBS4: [gar] } oti ē epistolē ekeinē ei kai pros ōran elupēsen umas 9nun chairō ouch oti elupēthēte all oti elupēthēte eis metanoian elupēthēte gar kata theon ina en mēdeni zēmiōthēte ex ēmōn 10ē gar kata theon lupē metanoian eis sōtērian ametamelēton ergazetai ē de tou kosmou lupē thanaton katergazetai 11idou gar auto touto to kata theon lupēthēnai posēn kateirgasato umin spoudēn alla apologian alla aganaktēsin alla phobon alla epipothēsin alla zēlon alla ekdikēsin en panti sunestēsate eautous agnous einai tō pragmati 12ara ei kai egrapsa umin ouch eneken tou adikēsantos {WH: [all] } oude eneken tou adikēthentos all eneken tou phanerōthēnai tēn spoudēn umōn tēn uper ēmōn pros umas enōpion tou theou 13dia touto parakeklēmetha epi de tē paraklēsei ēmōn perissoterōs mallon echarēmen epi tē chara titou oti anapepautai to pneuma autou apo pantōn umōn 14oti ei ti autō uper umōn kekauchēmai ou katēschunthēn all ōs panta en alētheia elalēsamen umin outōs kai ē kauchēsis ēmōn {UBS4: ē } epi titou alētheia egenēthē 15kai ta splanchna autou perissoterōs eis umas estin anamimnēskomenou tēn pantōn umōn upakoēn ōs meta phobou kai tromou edexasthe auton 16chairō oti en panti tharrō en umin

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

2 Corinthians 6
Top of Page
Top of Page