Yaratılış 36
Turkish
1Esavın, yani Edomun öyküsü:

2Esav şu Kenanlı kızlarla evlendi: Hititli Elonun kızı Âda; Hivli Sivonun torunu, Ânanın kızı Oholivama; 3Nevayotun kızkardeşi, İsmailin kızı Basemat. 4Âda Esava Elifazı, Basemat Reueli, 5Oholivama Yeuş, Yalam ve Korahı doğurdu. Esavın Kenan ülkesinde doğan oğulları bunlardı.

6Esav karılarını, oğullarını, kızlarını, evindeki bütün adamlarını, hayvanlarının hepsini, Kenan ülkesinde kazandığı malların tümünü alıp kardeşi Yakuptan ayrıldı, başka bir ülkeye gitti. 7Birlikte yaşayamayacak kadar çok malları vardı. Yabancı olarak yaşadıkları bu topraklar davarlarına yetmiyordu. 8Esav -Edom- Seir dağlık bölgesine yerleşti.

9Seir dağlık bölgesine yerleşen Edomluların atası Esavın soyu: 10Esavın oğullarının adları şunlardır: Esavın karılarından Âdanın oğlu Elifaz, Basematın oğlu Reuel. 11Elifazın oğulları: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz. 12Timna Esavın oğlu Elifazın cariyesiydi. Elifaza Amaleki doğurdu. Bunlar Esavın karısı Âdanın torunlarıdır. 13Reuelin oğulları: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza. Bunlar Esavın karısı Basematın torunlarıdır. 14Sivonun torunu ve Ânanın kızı olan Esavın karısı Oholivamanın Esava doğurduğu oğullar şunlardır: Yeuş, Yalam, Korah.

15Esavoğullarının boy beyleri şunlardır: Esavın ilk oğlu Elifazın oğulları: Teman, Omar, Sefo, Kenaz, 16Korah, Gatam, Amalek. Bunlar Edom ülkesinde Elifazın soyundan beylerdi ve Âdanın torunlarıydı. 17Esav oğlu Reuelin oğulları şunlardır: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza. Bunlar Edom ülkesinde Reuelin soyundan gelen beylerdi ve Esavın karısı Basematın torunlarıydı. 18Esavın karısı Oholivamanın oğulları şunlardır: Yeuş, Yalam, Korah. Bunlar Ânanın kızı olan Esavın karısı Oholivamanın soyundan gelen beylerdi. 19Bunların hepsi Esavın -Edomun- oğullarıdır. Yukardakiler de onların beyleridir.

20Ülkede yaşayan Horlu Seirin oğulları şunlardı: Lotan, Şoval, Sivon, Âna, 21Dişon, Eser, Dişan. Seirin Edomda beylik eden Horlu oğulları bunlardı. 22Lotanın oğulları: Hori, Hemam. Timna Lotanın kızkardeşiydi. 23Şovalın oğulları: Alvan, Manahat, Eval, Şefo, Onam. 24Sivonun oğulları: Aya ve Âna. Babası Sivonun eşeklerini güderken çölde sıcak su kaynakları bulan Ânadır bu. 25Ânanın çocukları şunlardı: Dişon ve Ânanın kızı Oholivama. 26Dişonun oğulları şunlardı: Hemdan, Eşban, Yitran, Keran. 27Eserin oğulları şunlardı: Bilhan, Zaavan, Akan. 28Dişanın oğulları şunlardı: Ûs, Aran. 29Horlu boy beyleri şunlardı: Lotan, Şoval, Sivon, Âna, 30Dişon, Eser, Dişan. Seir ülkesindeki Horlu boy beyleri bunlardı.

31İsraillileri yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edomu şu krallar yönetti: 32Beor oğlu Bala Edom Kralı oldu. Kentinin adı Dinhavaydı. 33Bala ölünce, yerine Bosralı Zerah oğlu Yovav geçti. 34Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu. 35Huşam ölünce, Midyanı Moav kırlarında bozguna uğratan Bedat oğlu Hadat kral oldu. Kentinin adı Avitti. 36Hadat ölünce, yerine Masrekalı Samla geçti. 37Samla ölünce, yerine Rehovot-Hannaharlı Şaul geçti. 38Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti. 39Akbor oğlu Baal-Hanan ölünce, yerine Hadat geçti. Kentinin adı Pauydu. Karısı, Me-Zahav kızı Matretin kızı Mehetaveldi.

40Boylarına ve bölgelerine göre Esavın soyundan gelen beylerin adları şunlardı: Timna, Alva, Yetet, 41Oholivama, Ela, Pinon, 42Kenaz, Teman, Mivsar, 43Magdiel, İram. Sahip oldukları ülkede yaşadıkları yerlere adlarını veren Edom beyleri bunlardı. Edomlular'ın atası Esav'dı.Turkish

Bible Hub

Genesis 35
Top of Page
Top of Page