Ezra 8
Turkish
1Artahşastanın krallığı döneminde ben Ezrayla birlikte Babilden dönen boy başlarının ve onlarla birlikte kayıtlı olanların listesi: 2Pinehasoğullarından Gerşom, İtamaroğullarından Daniel, Davutoğullarından Hattuş. 3Şekanyaoğullarından, Paroşoğullarından Zekeriya ve onunla birlikte bu boydan kaydedilen 150 erkek. 4Pahat-Moavoğullarından Zerahya oğlu Elyehoenay ve onunla birlikte 200 erkek. 5Yahaziel oğlu Şekanyanın oğullarından 300 erkek. 6Adinoğullarından Yonatan oğlu Ebet ve onunla birlikte 50 erkek. 7Elamoğullarından Atalya oğlu Yeşaya ve onunla birlikte 70 erkek. 8Şefatyaoğullarından Mikael oğlu Zevadya ve onunla birlikte 80 erkek. 9Yoavoğullarından Yehiel oğlu Ovadya ve onunla birlikte 218 erkek. 10Yosifya oğlu Şelomitin oğullarından 160 erkek. 11Bevayoğullarından Bevay oğlu Zekeriya ve onunla birlikte 28 erkek. 12Azgatoğullarından Hakkatan oğlu Yohanan ve onunla birlikte 110 erkek. 13Adonikamın küçük oğullarından adları Elifelet, Yeiel, Şemaya olanlar ve onlarla birlikte 60 erkek. 14Bigvayoğullarından Utay, Zakkur ve onlarla birlikte 70 erkek.

15Onları Ahava Kentine doğru uzanan kanalın yanına topladım. Orada üç gün konakladık. Halkın ve kâhinlerin arasında yoklama yaptığımda orada Levililerden kimse olmadığını gördüm. 16Bunun üzerine Eliezer, Ariel, Şemaya, Elnatan, Yariv, Elnatan, Natan, Zekeriya, Meşullam adındaki önderleri, Öğretmen Yoyarivi ve Elnatanı çağırttım. 17Sonra onları Kasifyada bulunan Önder İddoya gönderdim. İddoya ve tapınak görevlisi olan kardeşlerine neler söylemeleri gerektiğini bildirdim. Öyle ki, bize Tanrımızın Tapınağında görev yapacak adamlar göndersinler. 18Tanrımızın iyiliği sayesinde İsrail oğlu Levi oğlu Mahlioğullarından Şerevya adında bilge bir kişiyi bize gönderdiler. Kendisiyle birlikte oğulları ve kardeşleri toplam on sekiz kişi geldi. 19Haşavyayı, Merarioğullarından Yeşayayı ve kardeşleriyle oğullarını, toplam yirmi kişiyi de gönderdiler. 20Ayrıca Levililere yardım etmek üzere Davutla görevlilerinin atadığı tapınak görevlilerinden iki yüz yirmi kişi gönderdiler. Hepsinin adı listeye yazılmıştı.

21Tanrımızın önünde alçakgönüllü davranmak, Ondan kendimiz, çocuklarımız, mallarımız için güvenli bir yolculuk dilemek üzere orada, Ahava Kanalı yanında oruç ilan ettim. 22Yolculuğumuz sırasında herhangi bir düşmandan bizi korumaları için, kraldan asker ve atlı istemeye utanıyordum. Çünkü krala, ‹‹Tanrımız kendisine yönelenlerin hepsine iyilik eder, ama kızgın öfkesi kendisini bırakanların üzerindedir›› demiştik. 23Oruç tuttuk ve bu konuda Tanrımıza yakardık. O da yakarışımızı yanıtladı.

24Şerevya, Haşavya ve kardeşlerinden on kişiyle birlikte on iki önde gelen kâhin seçtim. 25Kralın, danışmanlarının, komutanlarının ve orada bulunan İsraillilerin Tanrımızın Tapınağına bağışladığı altını, gümüşü, kapları tartıp onlara verdim. 26Tartıp verdiklerim şunlardır: 650 talant gümüş, 100 talant gümüş kap, 100 talant altın, 27bin dariklik yirmi altın tas ve altın kadar değerli, kaliteli, parlak tunçtan iki kap. 28Onlara, ‹‹Siz RAB için kutsalsınız, bu kaplar da öyle›› dedim, ‹‹Altın ve gümüş, atalarınızın Tanrısı RABbe gönülden sunulan sunudur. 29RABbin Yeruşalimdeki Tapınağının odalarında, önde gelen kâhinlerin, Levililerin, İsrailin boy başlarının önünde tartıncaya dek bunları iyi koruyun.›› 30Böylece kâhinlerle Levililer Yeruşalime, Tanrımızın Tapınağına götürülmek için tartılan altını, gümüşü, kapları aldılar.

31Birinci ayın on ikinci günü Yeruşalime gitmek üzere Ahava Kanalından ayrıldık. Tanrımızın eli üzerimizdeydi; yol boyunca düşmandan, pusuya yatanların saldırısından bizi korudu. 32Sonunda Yeruşalime vardık. Orada üç gün kaldık.

33Dördüncü gün, Tanrımızın Tapınağına gidip altını, gümüşü, kapları tarttık ve Uriya oğlu Kâhin Meremota verdik. Pinehas oğlu Elazar, Levili Yeşu oğlu Yozavat ve Binnuy oğlu Noadya da onunla birlikteydi. 34Her şey sayıldı, tartıldı; tartılanların tümü anında kayda geçirildi.

35Sürgünden dönenler İsrailin Tanrısına yakmalık sunular sundular: Bütün İsrail için on iki boğa, doksan altı koç, yetmiş yedi kuzu ve günah sunusu olarak on iki teke. Bütün bunlar RABbe yakmalık sunu olarak sunuldu. 36Ayrıca kralın buyruklarını içeren belgeyi kralın satraplarına ve Fırat'ın batı yakasındaki valilere verdiler. Bunlar İsrail halkına ve Tanrı'nın Tapınağı'na yardım etmişlerdi.Turkish

Bible Hub

Ezra 7
Top of Page
Top of Page