Ezra 2
Turkish
1Babil Kralı Nebukadnessarın Babile sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahudadaki kendi kentlerine döndü. 2Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Seraya, Reelaya, Mordekay, Bilşan, Mispar, Bigvay, Rehum ve Baananın önderliğinde geldiler. Sürgünden dönen İsraillilerin sayıları şöyleydi: 3Paroşoğulları: 2172 4Şefatyaoğulları: 372 5Arahoğulları: 775 6Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2812 7Elamoğulları: 1254 8Zattuoğulları: 945 9Zakkayoğulları: 760 10Banioğulları: 642 11Bevayoğulları: 623 12Azgatoğulları: 1222 13Adonikamoğulları: 666 14Bigvayoğulları: 2056 15Adinoğulları: 454 16Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98 17Besayoğulları: 323 18Yoraoğulları: 112 19Haşumoğulları: 223 20Gibbaroğulları: 95 21Beytlehemliler: 123 22Netofalılar: 56 23Anatotlular: 128 24Azmavetliler: 42 25Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743 26Ramalılar ve Gevalılar: 621 27Mikmaslılar: 122 28Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 223 29Nevolular: 52 30Magbişliler: 156 31Öbür Elam Kentinden olanlar: 1254 32Harimliler: 320 33Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 725 34Erihalılar: 345 35Senaalılar: 3630.

36Kâhinler: Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973 37İmmeroğulları: 1052 38Paşhuroğulları: 1247 39Harimoğulları: 1017.

40Levililer: Hodavya soyundan Yeşu ve Kadmieloğulları: 74. 41Ezgiciler: Asafoğulları: 128. 42Tapınak kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları, toplam 139.

43Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları, 44Kerosoğulları, Siahaoğulları, Padonoğulları, 45Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Akkuvoğulları, 46Hagavoğulları, Şalmayoğulları, Hananoğulları, 47Giddeloğulları, Gaharoğulları, Reayaoğulları, 48Resinoğulları, Nekodaoğulları, Gazzamoğulları, 49Uzzaoğulları, Paseahoğulları, Besayoğulları, 50Asnaoğulları, Meunimoğulları, Nefusimoğulları, 51Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları, 52Baslutoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları, 53Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları, 54Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.

55Süleymanın kullarının soyu: Sotayoğulları, Hassoferetoğulları, Perudaoğulları, 56Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları, 57Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Amioğulları.

58Tapınak görevlileriyle Süleymanın kullarının soyundan olanlar: 392.

59Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addan ve İmmerden dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrailden geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır: 60Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 652.

61Kâhinlerin soyundan: Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillayın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillayın oğulları. 62Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı. 63Vali, Urim ile Tummimi kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.

64Bütün halk toplam 42 360 kişiydi. 65Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 200 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı. 66 67

68Bazı aile başları Yeruşalimdeki RAB Tanrının Tapınağına varınca, tapınağın bulunduğu yerde yeniden kurulması için gönülden armağanlar verdiler. 69Her biri gücü oranında hazineye bu iş için toplam 61 000 darik altın, 5 000 mina gümüş, 100 kâhin mintanı bağışladı.

70Kâhinler, Levililer, halktan bazı kişiler -ezgiciler, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri- kendi kentlerine yerleştiler. Böylece bütün İsrailliler kentlerinde yaşamaya başladılar.Turkish

Bible Hub

Ezra 1
Top of Page
Top of Page