PROS KORINTHIOUS B΄ 12
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1kauchasthai dē ou sumpherei moi eleusomai gar eis optasias kai apokalupseis kuriou 2oida anthrōpon en christō pro etōn dekatessarōn eite en sōmati ouk oida eite ektos tou sōmatos ouk oida o theos oiden arpagenta ton toiouton eōs tritou ouranou 3kai oida ton toiouton anthrōpon eite en sōmati eite ektos tou sōmatos ouk oida o theos oiden 4oti ērpagē eis ton paradeison kai ēkousen arrēta rēmata a ouk exon anthrōpō lalēsai 5uper tou toioutou kauchēsomai uper de emautou ou kauchēsomai ei mē en tais astheneiais mou 6ean gar thelēsō kauchēsasthai ouk esomai aphrōn alētheian gar erō pheidomai de mē tis eis eme logisētai uper o blepei me ē akouei ti ex emou

7kai tē uperbolē tōn apokalupseōn ina mē uperairōmai edothē moi skolops tē sarki angelos satan ina me kolaphizē ina mē uperairōmai 8uper toutou tris ton kurion parekalesa ina apostē ap emou 9kai eirēken moi arkei soi ē charis mou ē gar dunamis mou en astheneia teleioutai ēdista oun mallon kauchēsomai en tais astheneiais mou ina episkēnōsē ep eme ē dunamis tou christou 10dio eudokō en astheneiais en ubresin en anankais en diōgmois en stenochōriais uper christou otan gar asthenō tote dunatos eimi

11gegona aphrōn kauchōmenos umeis me ēnankasate egō gar ōpheilon uph umōn sunistasthai ouden gar usterēsa tōn uper lian apostolōn ei kai ouden eimi 12ta men sēmeia tou apostolou kateirgasthē en umin en pasē upomonē en sēmeiois kai terasin kai dunamesin 13ti gar estin o ēttēthēte uper tas loipas ekklēsias ei mē oti autos egō ou katenarkēsa umōn charisasthe moi tēn adikian tautēn

14idou triton etoimōs echō elthein pros umas kai ou katanarkēsō umōn ou gar zētō ta umōn all umas ou gar opheilei ta tekna tois goneusin thēsaurizein all oi goneis tois teknois 15egō de ēdista dapanēsō kai ekdapanēthēsomai uper tōn psuchōn umōn ei kai perissoterōs umas agapōn ētton agapōmai 16estō de egō ou katebarēsa umas all uparchōn panourgos dolō umas elabon 17mē tina ōn apestalka pros umas di autou epleonektēsa umas 18parekalesa titon kai sunapesteila ton adelphon mē ti epleonektēsen umas titos ou tō autō pneumati periepatēsamen ou tois autois ichnesin

19palin dokeite oti umin apologoumetha katenōpion tou theou en christō laloumen ta de panta agapētoi uper tēs umōn oikodomēs 20phoboumai gar mēpōs elthōn ouch oious thelō eurō umas kagō eurethō umin oion ou thelete mēpōs ereis zēloi thumoi eritheiai katalaliai psithurismoi phusiōseis akatastasiai 21mē palin elthonta me tapeinōsē o theos mou pros umas kai penthēsō pollous tōn proēmartēkotōn kai mē metanoēsantōn epi tē akatharsia kai porneia kai aselgeia ē epraxan

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

2 Corinthians 11
Top of Page
Top of Page