PROS KORINTHIOUS B΄ 11
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1ophelon aneichesthe mou mikron tē aphrosunē alla kai anechesthe mou 2zēlō gar umas theou zēlō ērmosamēn gar umas eni andri parthenon agnēn parastēsai tō christō 3phoboumai de mēpōs ōs o ophis euan exēpatēsen en tē panourgia autou outōs phtharē ta noēmata umōn apo tēs aplotētos tēs eis ton christon 4ei men gar o erchomenos allon iēsoun kērussei on ouk ekēruxamen ē pneuma eteron lambanete o ouk elabete ē euangelion eteron o ouk edexasthe kalōs ēneichesthe 5logizomai gar mēden usterēkenai tōn uper lian apostolōn 6ei de kai idiōtēs tō logō all ou tē gnōsei all en panti phanerōthentes en pasin eis umas

7ē amartian epoiēsa emauton tapeinōn ina umeis upsōthēte oti dōrean to tou theou euangelion euēngelisamēn umin 8allas ekklēsias esulēsa labōn opsōnion pros tēn umōn diakonian 9kai parōn pros umas kai usterētheis ou katenarkēsa oudenos to gar usterēma mou prosaneplērōsan oi adelphoi elthontes apo makedonias kai en panti abarē umin emauton etērēsa kai tērēsō 10estin alētheia christou en emoi oti ē kauchēsis autē ou phragēsetai eis eme en tois klimasin tēs achaias 11dia ti oti ouk agapō umas o theos oiden

12o de poiō kai poiēsō ina ekkopsō tēn aphormēn tōn thelontōn aphormēn ina en ō kauchōntai eurethōsin kathōs kai ēmeis 13oi gar toioutoi pseudapostoloi ergatai dolioi metaschēmatizomenoi eis apostolous christou 14kai ou thaumaston autos gar o satanas metaschēmatizetai eis angelon phōtos 15ou mega oun ei kai oi diakonoi autou metaschēmatizontai ōs diakonoi dikaiosunēs ōn to telos estai kata ta erga autōn

16palin legō mē tis me doxē aphrona einai ei de mēge kan ōs aphrona dexasthe me ina mikron ti kagō kauchēsōmai 17o lalō ou lalō kata kurion all ōs en aphrosunē en tautē tē upostasei tēs kauchēseōs 18epei polloi kauchōntai kata tēn sarka kagō kauchēsomai 19ēdeōs gar anechesthe tōn aphronōn phronimoi ontes 20anechesthe gar ei tis umas katadouloi ei tis katesthiei ei tis lambanei ei tis epairetai ei tis umas eis prosōpon derei 21kata atimian legō ōs oti ēmeis ēsthenēsamen en ō d an tis tolma en aphrosunē legō tolmō kagō 22ebraioi eisin kagō israēlitai eisin kagō sperma abraam eisin kagō 23diakonoi christou eisin paraphronōn lalō uper egō en kopois perissoterōs en plēgais uperballontōs en phulakais perissoterōs en thanatois pollakis 24upo ioudaiōn pentakis tessarakonta para mian elabon 25tris errabdisthēn apax elithasthēn tris enauagēsa nuchthēmeron en tō buthō pepoiēka 26odoiporiais pollakis kindunois potamōn kindunois lēstōn kindunois ek genous kindunois ex ethnōn kindunois en polei kindunois en erēmia kindunois en thalassē kindunois en pseudadelphois 27en kopō kai mochthō en agrupniais pollakis en limō kai dipsei en nēsteiais pollakis en psuchei kai gumnotēti 28chōris tōn parektos ē episustasis mou ē kath ēmeran ē merimna pasōn tōn ekklēsiōn 29tis asthenei kai ouk asthenō tis skandalizetai kai ouk egō puroumai

30ei kauchasthai dei ta tēs astheneias mou kauchēsomai 31o theos kai patēr tou kuriou ēmōn iēsou christou oiden o ōn eulogētos eis tous aiōnas oti ou pseudomai 32en damaskō o ethnarchēs areta tou basileōs ephrourei tēn damaskēnōn polin piasai me thelōn 33kai dia thuridos en sarganē echalasthēn dia tou teichous kai exephugon tas cheiras autou

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

2 Corinthians 10
Top of Page
Top of Page