PETROU A΄ 5
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1presbuterous tous en umin parakalō o sumpresbuteros kai martus tōn tou christou pathēmatōn o kai tēs mellousēs apokaluptesthai doxēs koinōnos 2poimanate to en umin poimnion tou theou episkopountes mē anankastōs all ekousiōs mēde aischrokerdōs alla prothumōs 3mēd ōs katakurieuontes tōn klērōn alla tupoi ginomenoi tou poimniou 4kai phanerōthentos tou archipoimenos komieisthe ton amarantinon tēs doxēs stephanon

5omoiōs neōteroi upotagēte presbuterois pantes de allēlois upotassomenoi tēn tapeinophrosunēn enkombōsasthe oti o theos uperēphanois antitassetai tapeinois de didōsin charin

6tapeinōthēte oun upo tēn krataian cheira tou theou ina umas upsōsē en kairō 7pasan tēn merimnan umōn epirripsantes ep auton oti autō melei peri umōn 8nēpsate grēgorēsate oti o antidikos umōn diabolos ōs leōn ōruomenos peripatei zētōn tina katapiē 9ō antistēte stereoi tē pistei eidotes ta auta tōn pathēmatōn tē en kosmō umōn adelphotēti epiteleisthai

10o de theos pasēs charitos o kalesas ēmas eis tēn aiōnion autou doxan en christō iēsou oligon pathontas autos katartisai umas stērixai sthenōsai themeliōsai 11autō ē doxa kai to kratos eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn

12dia silouanou umin tou pistou adelphou ōs logizomai di oligōn egrapsa parakalōn kai epimarturōn tautēn einai alēthē charin tou theou eis ēn estēkate 13aspazetai umas ē en babulōni suneklektē kai markos o uios mou 14aspasasthe allēlous en philēmati agapēs eirēnē umin pasin tois en christō iēsou amēn

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

1 Peter 4
Top of Page
Top of Page